2023

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2023.

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av promemorian Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Justitiedepartementet: Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning, Fi2023/02566

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT), Fi2023/02573

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Justitiedepartementet: Remiss av SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Finansinspektionens promemoria Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordning Fi 2023/02025

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Bolagsverket: Remiss – förslag till ändring i föreskrifter (BOLFS 2018:1), AD 4932/2023

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian , Promemorian , Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Justitiedepartementet: Remiss SOU 2023:35 Nya regler om hållbarhetsredovisning

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Justitiedepartementet: Inbjudan att lämna synpunkter på ett utkast till förslag om ändringar i EU:s redovisningsdirektiv (2013/34/EU)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Justitiedepartementet: Remiss av promemorian Digital ingivning av årsredovisningar

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansinspektionen: Remiss - förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansinspektionen: Remiss – Förslag till riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Klimat- och näringslivsdepartementet: Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat (Ds 2023:2)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: International Accounting Standards Board: IFRS for SMEs Accounting Standard

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Klimat- och näringslivsdepartementet: Förslag till förordning om elstöd till företag

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Klimat- och näringslivsdepartementet: Förslag till förordning om gasprisstöd

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Förslag: Finansdepartementet: Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslag direktiv , Förslag förordning , Förslag genomförandeförordning , Konsekvensanalys

Förslag: Finansdepartementet: Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Förslaget

Innehållet på denna sida uppdaterades 2024-01-17