Yttrande till domstol – Nettoomsättning i kasinoverksamhet

Publicerad: 19 sep 2022

BFN beslutade den 9 september 2022 att lämna ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.  Frågan som domstolen ställt till BFN är hur nettoomsättning i kasinoverksamhet ska beräknas och bokföras enligt god redovisningssed.

Bakgrunden är att i ett mål om rätt till omställningsstöd har fråga uppkommit om nettoomsättningen i kasinoverksamhet ska beräknas på hela spelomsättningen utan avräkning för utbetalda vinster eller efter avdrag för inlösta vinster.

Enligt BFN är det god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen i kasinoverksamhet inte räkna med den del av insatserna i verksamheten som återgår till spelarna i form av vinster. Detta innebär att nettoomsättningen utgörs av insatserna efter avdrag för inlösta vinster.

BFN:s sammanfattande motivering är följande.

I kasinoverksamhet finns – till följd av lagstiftning och liknande reglering – normalt en stark koppling mellan inbetalda insatser och utbetalda vinster. Vid en bedömning av den ekonomiska innebörden av speltransaktionerna i verksamheten framstår den del av insatserna som spelföretaget måste betala tillbaka till spelarkollektivet i form av vinster inte som en intäkt erhållen för företagets egen räkning. Mot den bakgrunden får det anses utgöra god redovisningssed att vid beräkningen av nettoomsättningen göra avdrag för utbetalda vinster.

Yttrandet