Vägledningar

Här hittar du information om BFN:s vägledningar. Samtliga vägledningar finns som pdf. De går också att beställa i tryckt version från FAR.

Vägledningarna innehåller lagtext, BFN:s allmänna råd, kommentarer till lagtext och allmänna råd samt exempel.

K2/K3 – Årsbokslut

Vägledningen innehåller regler om årsbokslut. Reglerna tar upp hur årsbokslut ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning, balansräkning och vissa upplysningar.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Årsbokslut från FAR

K2 – Årsredovisning i mindre företag

Vägledningen innehåller regler om årsredovisning i mindre företag. Reglerna tar upp hur årsredovisningen ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag upprätta årsredovisning enligt ett K-regelverk. Detta gäller redan för aktiebolag och ekonomiska föreningar sedan 2014 (räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2013). K2 är ett förenklat regelverk som de flesta mindre företag kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket K3.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Årsredovisning i mindre företag från FAR

Bokföring

Vägledningen innehåller regler om

  • löpande bokföring,
  • tidpunkten för bokföring,
  • verifikationer,
  • gemensam verifikation,
  • arkivering av räkenskapsinformation samt
  • systemdokumentation och behandlingshistorik.

Reglerna ska tillämpas av alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Bokföring från FAR

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Vägledningen innehåller regler om årsredovisning och koncernredovisning. Regelverket är huvudalternativet för icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

De flesta mindre företag kan välja att istället upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning från FAR

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Vägledningen innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut i ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut från FAR

Gränsvärden

Vägledningen innehåller regler om hur gränsvärdena för större företag respektive större koncerner ska beräknas. Om ett företag respektive koncern klassificeras som större eller mindre har exempelvis betydelse för vilka regler i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning som ska följas. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Gränsvärden från FAR

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Vägledning innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut från FAR

Redovisning av fusion

Vägledning innehåller regler om redovisning av fusion. Vägledningen med BFNAR 2003:2 gäller vid andra fusioner än fusion av helägt aktiebolag. För dessa gäller istället BFNAR 1999:1 med tillhörande vägledning.

Vägledningen 

Jag vill beställa vägledningen Redovisning av fusion från FAR

Fusion av helägt aktiebolag

Vägledning innehåller regler om redovisning av fusion av helägt aktiebolag. Vägledningen tar upp de två grundläggande frågorna hur tillgångar och skulder som övergår genom fusionen ska värderas i det övertagande företaget och hur förhållandet mellan fritt och bundet eget kapital påverkas av fusionen. Även frågor om löpande bokföring och upplysningar tas upp.

Vägledningen

Jag vill beställa vägledningen om fusion av helägt aktiebolag från FAR

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09