Vägledningar

Här hittar du information om BFN:s vägledningar. Samtliga vägledningar finns som pdf som du kan ladda ner eller skriva ut.

Vägledningarna innehåller lagtext, BFN:s allmänna råd, kommentarer till lagtext och allmänna råd samt exempel.

Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning

Vägledningen innehåller kompletterande regler som bostadsrättsföreningar ska tillämpa tillsammans med K2 eller K3 när de upprättar årsredovisning. Reglerna har sin grund i de särskilda bestämmelserna i årsredovisningslagen som gäller för bostadsrättsföreningar.

De kompletterande reglerna gäller framför allt upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen och ytterligare krav på notupplysningar. Enligt årsredovisningslagen är det även obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys. Det allmänna rådet innehåller därför även kompletterande regler för kassaflödesanalys.

Regelverket ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Vägledning

Redovisning av fusion

Vägledningen innehåller regler om redovisning av fusion. Fusion kan ske genom att två eller flera aktiebolag går samman. Fusion kan även ske mellan två eller flera ekonomiska föreningar och i vissa fall även mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag.

Vägledningen innehåller också regler om redovisning vid nedströmsfusion, dvs. när det överlåtande företaget är moderföretag och det övertagande företaget är dotterföretag.

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan delta i en så kallad gränsöverskridande fusion. Även vid gränsöverskridande fusioner ska det allmänna rådet tillämpas om det övertagande företaget är ett svenskt företag.

Vägledningen tar upp hur de tillgångar och skulder som övergår genom fusionen ska värderas i det övertagande företaget och hur förhållandet mellan fritt och bundet eget kapital påverkas av fusionen. Vägledningen behandlar också andra frågor, t.ex. hur den löpande bokföringen i det överlåtande företaget ska hanteras och avslutas i samband med fusionen samt vilka upplysningar som ska lämnas av det övertagande företaget.

Regelverket ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021 och det får tillämpas även på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

Vägledningen

K2/K3 – Årsbokslut

Vägledningen innehåller regler om årsbokslut. Reglerna tar upp hur årsbokslut ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning, balansräkning och vissa upplysningar.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Vägledningen

K2 – Årsredovisning i mindre företag

Vägledningen innehåller regler om årsredovisning i mindre företag. Reglerna tar upp hur årsredovisningen ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag upprätta årsredovisning enligt ett K-regelverk. Detta gäller redan för aktiebolag och ekonomiska föreningar sedan 2014 (räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2013). K2 är ett förenklat regelverk som de flesta mindre företag kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket K3.

Vägledningen

Bokföring

Vägledningen innehåller regler om

  • löpande bokföring,
  • tidpunkten för bokföring,
  • verifikationer,
  • gemensam verifikation,
  • arkivering av räkenskapsinformation samt
  • systemdokumentation och behandlingshistorik.

Reglerna ska tillämpas av alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Vägledningen

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Vägledningen innehåller regler om årsredovisning och koncernredovisning. Regelverket är huvudalternativet för icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

De flesta mindre företag kan välja att istället upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013.

Vägledningen

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Vägledningen innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut i ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen

Gränsvärden

Vägledningen innehåller regler om hur gränsvärdena för större företag respektive större koncerner ska beräknas. Om ett företag respektive koncern klassificeras som större eller mindre har exempelvis betydelse för vilka regler i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning som ska följas. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning.

Vägledningen

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Vägledning innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vägledningen

Innehållet på denna sida uppdaterades 2024-01-08