BFN-rapporter

Skatteverket och BFN  Förenklingsförslag redovisning och beskattning för mindre handelsbolag ägda av fysiska personer

BFN har givit ut regler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. För att BFN ska kunna förenkla redovisningsreglerna i samma omfattning för handelsbolag som ägs av fysiska personer krävs ändringar i skattelagstiftningen.

Rapporten innehåller en analys av vilka av förslagen för enskilda näringsidkare som skulle kunna tillämpas även av små handelsbolag som ägs av fysiska personer.

För närvarande finns inga förslag till sådana lagändringar som krävs för att BFN ska kunna ge ut ett K1-regelverk för handelsbolag som ägs av fysiska personer.

Rapporten

Skatteverket och BFN – Förenklingsförslag för mindre aktiebolag

BFN:s förenklingsarbete för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar bedrevs inledningsvis i samarbete med Skatteverket. Det mynnade ut i denna rapport med ett utkast till vägledning.

I utkastet till vägledning som är bifogat till rapporten finns ett par förslag som på grund av kopplingen mellan redovisning och beskattning inte är lämpliga att införa. BFN beslutade att inte avvakta resultatet av den då pågående utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, utan gick vidare i förenklingsarbetet. Idag finns ett förenklat regelverk för aktiebolag, BFNAR 2008:1 Årsredovisning för mindre aktiebolag.

Rapporten

Utkast till vägledning

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m.

Rapporten innehåller en genomgång av olika frågor som rör de ideella föreningarnas bokföringsskyldighet. I rapporten presenteras en rättslig analys av begrepp som är väsentliga för att avgöra om en ideell förening är bokföringsskyldig eller inte. Framför allt behandlar rapporten begreppet ”näringsverksamhet”.

Rapporten är upprättad av BFN:s kansli med stöd av en särskilt inrättad arbetsgrupp. Rapporten beslutades vid BFN:s sammanträde den 10 juni 2002.

Observera! Rapporten är från 2002 och är inte är uppdaterad med lagändringar och rättsfall.

s. 29: Kammarrätten i Stockholms dom den 11 januari 2000 (mål nr 6061-1999) har ändrats av Högsta förvaltningsdomstolen, se RÅ 2004 ref 129.

Rapporten

Petter Asp Rapport 1998:1 – Bokföringsbrott och legalitet

Petter Asp, jur. dr., verksam vid Uppsala Universitet, har på BFN:s uppdrag studerat förhållandet mellan bokföringsbrottet och legalitetsprincipen.

Efter en kortfattad beskrivning av bokföringsbrottets uppbyggnad behandlas i rapporten först frågan om åsidosättandet av god redovisningssed är kriminaliserat. Därefter behandlas legalitetsprincipens ställning och innehåll i svensk rätt. Principens beståndsdelar och hur dessa kan påverka bokföringsbrottet såsom det i dag är konstruerat beskrivs. Avslutningsvis diskuterar författaren de straffrättsliga konsekvenserna av att ytterligare öka inslaget av rambestämmelserna i bokföringslagen.

Rapporten publicerades i sin helhet i Svensk Juristtidning nr 1/99 och finns på svjt.se.

Göran Schubert Rapport 1994:1 – Samhällsekonomiska motiv för normgivning på redovisningsområdet

Göran Schubert har på redovisningskommitténs och BFN:s uppdrag undersökt vilka samhällsekonomiska motiv som kan finnas för normgivning på redovisningsområdet. Undersökningen baseras i huvudsak på en genomgång av ett antal artiklar och översikter. Syftet har inte varit att lämna något förslag till hur redovisningsnormgivningen ska organiseras utan mer att strukturera frågeställningar och sortera argument inför ett sådant ställningstagande.

Rapporten kan beställas från BFN, bfn@bfn.se.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09