Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Remiss nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning. Förslaget är en komplettering till det tidigare remitterade förslaget på K2 Årsredovisning.

Ändringar i BFN:s regelverk

Med anledning av ändringar i bokföringslagen och årsredovisningslagen har BFN beslutat om vissa följdändringar i regelverken bokföring, definitioner och begrepp samt tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Bolagsverkets uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

BFN kommer att delta i Bolagsverkets uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Remiss fusionsregelverken

BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion.

Ändringar i K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Till följd av klagomål till EU-kommissionen mot Sverige har BFN beslutat att upphäva förenklingsregeln som finns i dag för redovisning av pågående arbete på löpande räkning (alternativregeln).

Brevsvar om redovisning av utgifter för pantbrev

BFN har lämnat ett svar om redovisning av utgifter för pantbrev vid tillämpning av K3.

Uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG)

Den 1 juli tillträder Ulla Stenfors, redovisningsexpert på Bokföringsnämndens kansli, ett treårigt uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG).

Upphävande av BFNAR 2003:4

BFN har beslutat att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2003:4) och uttalandet om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar.

Remiss K3 årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning (K3).

Remiss K2 årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR).

Brevsvar om nedskrivningar av tillgångar i kommunala företag

BFN har lämnat ett svar till FAR om tillämpningen av K3 vid bedömningen av nedskrivningsbehov av tillgångar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip.

Exempel på årsredovisningar

Bolagsverket och BFN har tagit fram exempel på årsredovisningar för mindre aktiebolag.

Länkar