Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Information om K-projektet
Under 2015 remitterade BFN ett förslag på regelverk för årsbokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regelverk för årsredovisning som ska omfatta alla företagsformer och som ska ersätta de nuvarande K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). I det nya K2-regelverket för årsredovisning ska bl.a. de ändringar som har beslutats i årsredovisningslagen (prop. 2015/16:3) arbetas in. BFN kommer också att ta ställning till ett antal enskilda tillämpningsfrågor som även de kommer att arbetas in i regelverket. Det nya K2 för årsredovisning kommer att ha samma struktur som K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Ett förslag på det nya K2 för årsredovisning kommer att skickas på remiss under våren 2016. BFN:s avsikt är att beslut om regelverket ska kunna tas under hösten 2016.

Det kommande regelverket för årsbokslut är beroende av innehållet i det nya K2 för årsredovisning. Det är därför lämpligt att vänta med att fatta beslut om regelverket för årsbokslut. Regelverket skulle annars kort därefter behöva ändras, vilket skulle medföra en omotiverad administrativ börda för berörda företag. Beslut om regelverket för årsbokslut kommer därför att tas tidigast under hösten 2016. (2016-02-02)
Skrivelser – BFN:s remissvar – Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)
BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna. (2016-02-02)
Skrivelser – BFN:s remissvar – En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)
BFN beslutade 16 oktober 2015 att lämna ett remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8). BFN tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i slutbetänkandet men ställer sig tveksam till införandet av kategorin mikroföretag. BFN kommer att verka för en ökad användning av huvudregelverket K3. Ett införande av en ny kategori av företag kan i och för sig vara ett sätt att åstadkomma detta. De effekter som eftersträvas bedöms dock kunna åstadkommas inom ramen för den kompletterande normgivningen. BFN kommer därför bl.a. att tydliggöra att K2 är utformat, avsett och lämpligt för små företag med enkla förhållanden. BFN ställer sig positiv till utredningens förslag att inleda ett arbete inriktat på att skapa praktiskt tillämpliga system för elektronisk ingivning av redovisningshandlingar baserat på XBRL och förordar att det samordnande ansvaret för taxonomierna tilldelas BFN. (2015-10-28)
Debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar
BFN:s ordförande, vice ordförande och kanslichef kommentarar en debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar i Di. (2015-06-26)
Skrivelser - BFNs remissvar – En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)
BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19). (2015-06-22)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Regelverket Bokföring
BFN beslutade den 11 juni 2015 om ändringar i allmänna råd och vägledning om bokföring. Ändringen innebär att det förtydligas i punkt 3.5 att ordnade verifikationer är en förutsättning för att få senarelägga bokföringen. (2015-06-22)
Skrivelser – Brevsvar – Säkringsredovisning
BFN har lämnat ett svar till SRF på frågan om vilka säkringsförhållanden som får säkringsredovisas vid tillämpning av K2. (2015-05-08)
Skrivelser - Brevsvar – Kassaflödesanalys samt planerade underhållsåtgärder i samband med förvärv av byggnad
BFN har lämnat svar på fråga om kassaflödesanalys får ingå i årsredovisning som upprättas enligt K2 samt om redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder får redovisas som tillkommande utgifter enligt K2. (2015-05-08)
Skrivelser – Brevsvar – Redovisning av utgifter i samband med anslutning till kommunalt avloppsnät
BFN har lämnat svar på fråga hur utgifter för anslutningsavgifter, ledningsdragning till kommunala anslutningspunkten, borttagning av gamla trekammarbrunnar och återställning av mark ska redovisas när årsredovisning upprättas enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1).
Vilka regler ska tillämpas på årsredovisning respektive årsbokslut?
Vi får många frågor om vilka regler olika företagsformer ska tillämpa när årsredovisning respektive årsbokslut ska upprättas. I bifogat dokument framgår vad som gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013. (2015-02-12)
Skrivelser - Brevsvar
BFN har lämnat två separata svar med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken. Frågorna rör redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2 respektive byte av avskrivningsmetod i samband med övergång till K-regelverken. (2014-12-17)
Skrivelser - Brevsvar till FAR och Riksbyggen
BFN har lämnat svar till FAR och Riksbyggen med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken såvitt gäller redovisning av tillkommande utgifter avseende byggnader respektive avskrivningsenheter. (2014-11-26)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Tillämpning av K3
BFN beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. (2014-11-26)
Skrivelser - BFNs remissvar - Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)
BFN har lämnat ett remissvar på Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt (SOU 2014:40). (2014-10-23)
Skrivelser - Brevsvar till FAR
BFN har lämnat ett svar till FARs policygrupp för redovisning med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken vid upprättande av kontrollbalansräkning i aktiebolag. (2014-10-16)
Informationsmaterial - Att Föra Bok
Nu finns en ny version av Att Föra Bok, uppdaterad med de ändringar som följer av BFN:s allmänna råd om bokföring. (2014-10-03)
Skrivelser – BFN:s remissvar – Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
BFN beslutade den 13 juni 2014 att lämna ett remissvar på delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). (2014-06-30)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Avskrivningar av byggnader i K2
BFN beslutade den 28 april 2014 om ändringar i K2-vägledningarna Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Ändringarna innebär att det förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de metoder som kan tillämpas på byggnader. (2014-05-09)

Senast publicerat
Det som senast publicerats återfinns under Aktuellt/Nyheter (2016-02-02).

BFN:s nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som läggs ut på vår webbplats? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett e-brev varje gång vi publicerar något nytt.

Viktig information
Läs denna information innan du använder vår webbplats.Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2016-02-02