Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Ändring i K3-regelverket – Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 12 juni 2017 att införa en ny regel i K3-regelverket om nedskrivning av tillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.

Vägledning för tillämpning av IFRS för SME

BFN deltar i arbetet med tolkning och uppdatering av standarden IFRS för SME. Ett utkast till vägledning för tillämpning finns nu tillgängligt på IFRS webbplats.

Upphävande av regelverket om frivillig delårsrapportering

Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.

Digital inlämning av årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versioner av taxonomier till tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna senast den 13 augusti 2017.

Yttrande till domstol - Avverkningsuppdrag

BFN har lämnat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen om när en inkomst från ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Remiss redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är en komplettering till det tidigare beslutade K2 Årsredovisning i mindre företag.

Brevsvar om verifikationer när anställda betalar

BFN har lämnat ett svar om i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna medel för företagets räkning.

Nya Frågor och svar om årsredovisning

Under Frågor och svar har vi lagt till frågor med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen och K3-regelverket samt det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag.

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Den 29 november 2016 beslutade BFN om följdändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning med anledning av ändringar i årsredovisningslagen. Nämnden beslutade också ändringar i kapitel 17, 18 och 19.

Vilka regler ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas 2016 och senare?

Här informerar vi om vilka regler som ska tillämpas för visst räkenskapsår med anledning av BFN:s beslut om det nya K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag och ändringarna i K3-regelverket.

Följdändringar i BFN:s regelverk

Med anledning av att BFN beslutat om ett nytt K2-regelverk och upphävt de nuvarande K2-regelverken, har nämnden beslutat om följdändringar i de allmänna råden och uttalandena om byte mellan K-regelverk respektive tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Nytt K2-regelverk Årsredovisning i mindre företag

Den 28 november 2016 beslutade BFN om det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag. Samtidigt upphävdes K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. I det nya K2-regelverket finns regler för alla företagsformer utom enskilda näringsidkare.

Länkar