Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Vilka regler ska tillämpas på årsredovisning respektive årsbokslut?
Vi får många frågor om vilka regler olika företagsformer ska tillämpa när årsredovisning respektive årsbokslut ska upprättas. I bifogat dokument framgår vad som gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013. (2015-02-12)
Skrivelser - Brevsvar
BFN har lämnat två separata svar med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken. Frågorna rör redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2 respektive byte av avskrivningsmetod i samband med övergång till K-regelverken. (2014-12-17)
Skrivelser - Brevsvar till FAR och Riksbyggen
BFN har lämnat svar till FAR och Riksbyggen med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken såvitt gäller redovisning av tillkommande utgifter avseende byggnader respektive avskrivningsenheter. (2014-11-26)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Tillämpning av K3
BFN beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. (2014-11-26)
Skrivelser - BFNs remissvar - Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)
BFN har lämnat ett remissvar på Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt (SOU 2014:40). (2014-10-23)
Skrivelser - Brevsvar till FAR
BFN har lämnat ett svar till FARs policygrupp för redovisning med anledning av vissa frågor om tillämpningen av K-regelverken vid upprättande av kontrollbalansräkning i aktiebolag. (2014-10-16)
Informationsmaterial - Att Föra Bok
Nu finns en ny version av Att Föra Bok, uppdaterad med de ändringar som följer av BFN:s allmänna råd om bokföring. (2014-10-03)
Skrivelser – BFN:s remissvar – Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
BFN beslutade den 13 juni 2014 att lämna ett remissvar på delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). (2014-06-30)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Avskrivningar av byggnader i K2
BFN beslutade den 28 april 2014 om ändringar i K2-vägledningarna Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Ändringarna innebär att det förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de metoder som kan tillämpas på byggnader. (2014-05-09)

Senast publicerat
Det som senast publicerats återfinns under Aktuellt/Nyheter (2015-02-20).

BFN:s nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som läggs ut på vår webbplats? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett e-brev varje gång vi publicerar något nytt.

Viktig information
Läs denna information innan du använder vår webbplats.Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2015-03-02