Årsredovisning

Här finns svar på allmänna frågor om årsredovisning.

 

Vilka företag ska upprätta årsredovisning?
 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare
 • Stiftelser som är bokföringsskyldiga*
 • Större företag** enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

* Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning.

** Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Även noterade företag är större företag.

Vilket regelverk ska jag tillämpa när jag upprättar årsredovisning?

K3 ÅR/KR är huvudregelverket för årsredovisning. Följande företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR:

 • Större företag*
 • Publika aktiebolag
 • Mindre företag* som är moderföretag i en större koncern*
 • Mindre företag* som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning
 • Enskilda näringsidkare

Övriga mindre företag* kan välja att tillämpa K2 ÅR i stället för K3 ÅR/KR.

Enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Vilka regler ska andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa när de upprättar årsredovisning?

Informationen gäller följande företagsformer:

 • Handelsbolag och kommanditbolag
 • Stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former
 • Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar
 • Samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, allmänningsskogar och liknande sammanslutningar
 • Enskilda näringsidkare

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Även mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning, med undantag av enskilda näringsidkare, kan välja att tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K3 ÅR/KR. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får inte tillämpa K2 ÅR utan ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Har BFN någon mall/blankett för årsredovisning?

Nej, BFN har inte gett ut någon mall/blankett för årsredovisning.

För mindre företag som upprättar årsredovisningen enligt K2 finns uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen i vägledningen Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

K2 – Årsredovisning i mindre företag

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Har BFN exempel på årsredovisningar?

Nej, BFN har inte några exempel på årsredovisningar.

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för mindre aktiebolag hittar du i K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).

K2 – Årsredovisning i mindre företag

Måste jag upprätta årsredovisning när mitt aktiebolag inte bedriver någon verksamhet?

Ja, årsredovisning ska upprättas varje räkenskapsår, även när aktiebolaget är vilande.

På Bolagsverkets webbplats finns information om vilande aktiebolag.

Bolagsverkets information om vilande aktiebolag

Hur ska en elektroniskt upprättad årsredovisning undertecknas?

En årsredovisning som är upprättad i elektronisk form ska undertecknas med avancerad elektronisk underskrift. Det gäller samtliga underskrifter.

I aktiebolag och andra företag som företräds av en styrelse ska samtliga styrelseledamöter skriva under årsredovisningen. Om det finns en VD ska även denne skriva under årsredovisningen.

Bestämmelsen om årsredovisningens undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen.

2 kap. 7 § årsredovisningslagen

Finns det några villkor för att få byta till eller från förkortad resultat- eller balansräkning?

Nej, det finns inte några särskilda villkor för att få byta till eller från förkortad resultaträkning eller balansräkning.

Reglerna om balansräkning i förkortad form finns i 3 kap. 4 § årsredovisningslagen. Reglerna om resultaträkning i förkortad form finns i 3 kap. 11 § samma lag. För företag som tillämpar K2 ÅR finns även regler i kapitel 4, 5 och 18 i vägledningen.

3 kap. årsredovisningslagen
K2 – Årsredovisning i mindre företag

Får föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga upprätta en årsredovisning?

Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska upprättas enligt reglerna i årsredovisningslagen och BFN:s K-regelverk Årsredovisning i mindre företag (K2) eller Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Läsare av en årsredovisning ska kunna utgå ifrån att den upprättats i enlighet med de regler som finns i lag och normgivning. Handlingar som inte uppfyller kraven i årsredovisningslagen och BFN:s vägledningar bör därför inte benämnas årsredovisning.

Med föreningar avses i svaret ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar och fiskevårdsområdesföreningar.

Årsredovisningslagen
K2 – Årsredovisning i mindre företag
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Kan jag beställa årsredovisningar från BFN?

Nej, det kan du göra från t.ex. Bolagsverket.

Bolagsverkets webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-11-22