Årsredovisningen - Vad behöver jag tänka på när jag upprättar förvaltningsberättelse och noter?

Upplysningar om väsentliga händelser

Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för företaget. Väsentliga händelser är t.ex.

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten,
  • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • den omständigheten att ett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och
  • den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Exempel på viktiga externa faktorer som kan påverka företagets ställning och resultat är

  • faktorer avseende marknaden,
  • faktorer avseende miljön,
  • onormalt stora förändringar av priset på råvaror och förnödenheter,
  • räntor, eller
  • valutakurser.

Faktorerna kan vara orsakade av allt från mindre regionala händelser till stora globala händelser som naturkatastrofer, pandemier, konflikter och krig.

Företaget behöver inte lämna information om att företaget inte påverkas, eller inte kan bedöma om företaget påverkas, av en väsentlig händelse i sin omvärld. Det finns dock inget som hindrar att sådan information ändå lämnas.

Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelserna efter räkenskapsårets slut

Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan också vara viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Upplysning behöver då även lämnas i förvaltningsberättelsen. Ett företag som tillämpar K2 ÅR lämnar sådana upplysningar under rubriken Allmänt om verksamheten. Upplysningen kan innefatta sådant som har direkta och indirekta effekter på företagets verksamhet som t.ex. företagets exponering mot berörda marknader, leverantörskedjor, den finansiella situationen och resultat för räkenskapsåret.

Ytterligare upplysningar för större företag

Större företag ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysning om företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Reglerna om väsentliga händelser under räkenskapsåret finns i 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen samt i punkterna 5.4 och 5.7 i K2 ÅR respektive punkt 3.7 i K3.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut regleras i 5 kap. 22 § årsredovisningslagen samt i punkt 18.20 och 18.22 i K2 ÅR respektive kapitel 32 i K3.

Upplysning om större företags förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer regleras i 6 kap. 1 § andra stycket 3 årsredovisningslagen samt i kapitel 3 i K3.

6 kap. 1 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-04-06