När ska företag som tillämpar K3 redovisa elstödet till företag?

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen. Stödet ska inte periodiseras.

Ett företag som upprättar årsredovisning och har haft intäkter som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst ska lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt enligt 5 kap. 19 § ÅRL.

Företag som upprättar årsredovisning för ett räkenskapsår som avslutas under 2023, men innan beslut om stöd har fattats, kan behöva beakta kravet på upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut enligt 5 kap. 22 § ÅRL.

Elstödet till företag är ett offentligt bidrag som avser att mildra effekter av höga elpriser. Stödet avser 2023. Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet. Beslut ska fattas senast 31 december 2023.

Regler om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 24 i K3.

5 kap. 19 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning
Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats

När ska företag som tillämpar K2 redovisa elstödet till företag?

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen. Stödet behöver inte periodiseras.

Ett företag som upprättar årsredovisning och har haft intäkter som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst ska lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt enligt 5 kap. 19 § ÅRL.

Företag som upprättar årsredovisning för ett räkenskapsår som avslutas under 2023, men innan beslut om stöd har fattats, kan behöva beakta kravet på upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut enligt 5 kap. 22 § ÅRL.

Elstödet till företag är ett offentligt bidrag som avser att mildra effekter av höga elpriser. Stödet avser 2023. Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet. Beslut ska fattas senast 31 december 2023. Det framgår inte av förordningen om elstödet till företag avser att täcka kostnader under en viss period.

Regler om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 6 i K2.

5 kap. 19 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
K2 – Årsredovisning i mindre företag
Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats

När ska företag som upprättar årsbokslut redovisa elstödet till företag?

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen. Stödet behöver inte periodiseras.

Elstödet till företag är ett offentligt bidrag som avser att mildra effekter av höga elpriser. Stödet avser 2023. Elstödet till företag är förenat med vissa villkor som ska vara uppfyllda vid tidpunkten för Skatteverkets beslut om stödet. Beslut ska fattas senast 31 december 2023. Det framgår inte av förordningen om elstödet till företag avser att täcka kostnader under en viss period.

Reglerna om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 5 i K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 – Årsbokslut
Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats

När ska en enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet till företag?

Elstödet till företag redovisas som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023.

Reglerna om när intäkt av offentliga stöd ska redovisas finns i punkt 7.2 med tillhörande kommentar i K1. Enligt huvudregeln ska offentliga bidrag redovisas som intäkt när
a) beslutet har fattats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek, eller – i annat fall –
b) medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Elstödet till företag är ett offentligt bidrag som avser att mildra effekter av höga elpriser. Stödet avser 2023. Skatteverket ska fatta beslut om stödet senast 31 december 2023.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats

När ska en ideell förening som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet till företag?

Reglerna om när intäkt av offentliga stöd ska redovisas finns i punkt 7.3 med tillhörande kommentar i K1. Ett bidrag redovisas som intäkt
a) det år som bidraget betalas till föreningen, eller
b) det eller de räkenskapsår som bidraget hänför sig till.

Ett bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men som inte betalats ut före räkenskapsårets utgång får redovisas som intäkt enligt första stycket b endast om det finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan det förenklade årsbokslutet är färdigställt.

Elstödet till företag är ett offentligt bidrag som avser att mildra effekter av höga elpriser. Elstödet avser 2023. Skatteverket ska fatta beslut om stödet senast 31 december 2023.

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats

När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till konsumenter för oktober 2021 - september 2022 redovisa stödet? – Förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som har fått elstödet till konsumenter för oktober 2021 – september 2022 ska redovisa stödet som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023. Det är bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten som ska bokföras. I förekommande fall ska en fördelning göras mellan den del av elstödet som avser den enskilda näringsverksamheten och den privata delen.

Fördelningen ska göras utifrån hur stor del av förbrukningen som avser näringsverksamheten. I de fall förutsättningarna för förbrukningen har varit samma historiskt kan uppgifter om tidigare förbrukning tjäna som grund för en fördelning. Har det skett förändringar som har påverkat fördelningen kan dessa behöva beaktas.

Elstödet till konsumenter är ett offentligt bidrag för att mildra effekterna av höga elpriser. Reglerna om när intäkt av offentliga stöd ska redovisas finns i punkt 7.2 med tillhörande kommentar i K1. Enligt huvudregeln ska offentliga bidrag redovisas som intäkt när
a) beslutet har fattats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek, eller – i annat fall –
b) medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Inkomsten får dock redovisas som intäkt det år den avser om a) eller b) inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året.

Elstödet hänför sig inte till en viss period. Den period som anges i förordningen är en beräkningsgrund för stödets storlek. Elstödet kunde disponeras under 2023.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till konsumenter för oktober 2021 - september 2022 redovisa stödet? – Årsbokslut

En enskild näringsidkare som har fått elstödet till konsumenter för oktober 2021 – september 2022 ska redovisa stödet som intäkt i årsbokslutet för 2023. Det är bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten som ska bokföras. I förekommande fall ska en fördelning göras mellan den del av elstödet som avser den enskilda näringsverksamheten och den privata delen.

Fördelningen ska göras utifrån hur stor del av förbrukningen som avser näringsverksamheten. I de fall förutsättningarna för förbrukningen har varit samma historiskt kan uppgifter om tidigare förbrukning tjäna som grund för en fördelning. Har det skett förändringar som har påverkat fördelningen kan dessa behöva beaktas.

Elstödet till konsumenter är ett offentligt bidrag för att mildra effekterna av höga elpriser. Förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021 – september 2022 beslutades i december 2022. Först under 2023 klargjordes det att enskilda näringsidkare som erhållit elstöd enligt denna förordning får behålla stödet. Elstödet hänför sig inte till en viss period. Den period som anges i förordningen är en beräkningsgrund för stödets storlek.

Reglerna om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 5 i K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 Årsbokslut

När kan företag som upprättar årsredovisning redovisa elstödet för elintensiva företag?

Elstödet för elintensiva företag kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas den 28 februari 2023 eller senare, om företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget.

Ett företag som upprättar årsredovisning och har haft intäkter som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst ska lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt enligt 5 kap. 19 § ÅRL.

Företag som upprättar årsredovisning per 31 januari 2023 eller tidigare kan behöva beakta kravet på upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut enligt
5 kap 22 ÅRL.

Elkostnadsstödet till elintensiva företag är ett offentligt bidrag som avser att kompensera för höga elkostnader under perioden oktober 2022 – december 2022. Förordningen om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag beslutades av regeringen den 16 februari 2023.

Regler om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 6 i K2 och i kapitel 24 i K3.

5 kap. 19 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
K2 – Årsredovisning i mindre företag
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

När kan företag som upprättar årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

I företag med brutet räkenskapsår kan elstödet för elintensiva företag redovisas som intäkt i årsbokslut som upprättas för ett räkenskapsår som avslutas per den 28 februari 2023 eller senare, om företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot stödet.

Ett företag som har kalenderår som räkenskapsår redovisar elstödet som intäkt i årsbokslutet för 2023.

Elkostnadsstödet till elintensiva företag är ett offentligt bidrag som avser att kompensera för höga elkostnader under perioden oktober 2022 – december 2022. Förordningen om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag beslutades av regeringen 16 februari 2023.

Reglerna om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 5 i K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 – Årsbokslut

När kan förtag som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

Företag som har fått beslut om elstödet för elintensiva företag innan det förenklade årsbokslutet för 2022 är upprättat får redovisa stödet som intäkt 2022. I annat fall redovisas elstödet som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023.

Reglerna om när intäkt av offentliga stöd ska redovisas finns i punkt 7.2 med tillhörande kommentar i K1. Enligt huvudregeln ska offentliga bidrag redovisas som intäkt när
a) beslutet har fattats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek, eller – i annat fall –
b) medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Inkomsten får dock redovisas som intäkt det år den avser om a) eller b) inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året.

Elkostnadsstödet till elintensiva företag är ett offentligt bidrag som avser att kompensera för höga elkostnader under perioden oktober 2022 – december 2022. Ansökan om stödet ska ha kommit in till Energimyndigheten mellan 6 mars och 7 april 2023.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Hur redovisar jag elstöd?

Elstöd redovisas som en övrig rörelseintäkt.

Du kan läsa mer om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats och om elstöd till elintensiva företag på Energimyndighetens webbplats.

Information om elstöd till företag på Skatteverkets webbplats
Information om elstöd för elintensiva företag på Energimyndighetens webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2024-03-19