Hur redovisas inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande i specifikationen av förändringar i eget kapital?

Det inbetalda och registrerade aktiekapitalet redovisas som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital.

Bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag inträder när bolaget registreras hos Bolagsverket. När bokföringsskyldigheten inträder ska bolaget upprätta en öppningsbalansräkning. I öppningsbalansräkningen tar bolaget upp tillgångar, skulder och eget kapital som finns vid bokföringsskyldighetens inträde. Eftersom aktiekapitalet betalas in innan registreringen ingår det i öppningsbalansräkningen. Det redovisas därmed som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital.

Bestämmelsen om specifikation av förändringar i eget kapital finns i 6 kap. 2 § andra stycket årsredovisningslagen samt i punkt 6.3 i vägledningen K3. Bestämmelsen om öppningsbalansräkning finns i 4 kap. 3 § bokföringslagen.

6 kap. årsredovisningslagen
4 kap. bokföringslagen
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-09-06