Balansräkning

I vilken post redovisas en första förhöjd leasingavgift?

Utgiften för en första förhöjd leasingavgift ska fördelas över leasingperioden. Den del av utgiften som avser kommande perioder redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter under Kortfristiga fordringar. Utgiften uppfyller inte villkoren för att klassificeras som en anläggningstillgång.

Ska ett aktiebolag ange antalet aktier vid posten Aktiekapital i balansräkningen?

Nej, antalet aktier behöver inte anges vid posten Aktiekapital under Eget kapital (se punkten 4.12 och kommentar i vägledningen).

Ett mindre aktiebolag* behöver inte heller lämna upplysning om antalet aktier i not.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Får skillnaden mellan planmässiga och skattemässiga avskrivningar på byggnader redovisas som obeskattad reserv enligt K2?

Nej, obeskattade reserver får bara redovisas i de fall det finns ett krav på bokföring i skattereglerna för att företaget ska få skattemässigt avdrag (se punkt 15.3 i vägledningen). Den skattemässiga avdragsrätten för värdeminskningsavdrag på byggnader är inte beroende av att avdraget bokförs (se kapitel 19 inkomstskattelagen).

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

Ja, en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp till högst det belopp som motsvarar särskilt uppskattningsvärde som har fastställts enligt lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet.

Bestämmelsen om uppskrivning av byggnad och mark i aktiebolag och ekonomiska föreningar finns i punkt 10.40 respektive 10.42 i K2. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17