Coronafrågor

Årsredovisningen - Vad behöver jag tänka på när jag upprättar balansräkningen?

Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel. I K3 finns reglerna framför allt i kapitel 11 och 12 (finansiella tillgångar) och kapitel 27 (anläggningstillgångar).

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisningen - Vad behöver jag tänka på när jag upprättar förvaltningsberättelse och noter?

Upplysningar om väsentliga händelser

Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om väsentliga händelser. Väsentliga händelser är t.ex.

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten,
  • viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • den omständigheten att ett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och
  • den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att fråga uppkommit om företaget ska gå i likvidation eller försättas i konkurs.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret ska lämnas i förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelserna efter räkenskapsårets slut

Har de väsentliga händelserna inträffat efter räkenskapsårets slut ska upplysningarna i stället lämnas i not. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Ett företag som tillämpar K2 ÅR lämnar sådana upplysningar under rubriken Allmänt om verksamheten.

Ytterligare upplysningar för större företag

Större företag ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysning om företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Reglerna om väsentliga händelser under räkenskapsåret finns i 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen samt i punkterna 5.4 och 5.7 i K2 ÅR respektive punkt 3.7 i K3.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut regleras i 5 kap. 22 § årsredovisningslagen samt i punkt 18.20 och 18.22 i K2 ÅR respektive kapitel 32 i K3.

Upplysning om större företags förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer regleras i 6 kap. 1 § andra stycket 3 årsredovisningslagen samt i kapitel 3 i K3.

6 kap. 1 § årsredovisningslagen
5 kap. 22 § årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Ska anställda som omfattas av stöd vid korttidsarbete ingå i upplysningen om medelantalet anställda?

Då anställningsförhållandet är kvar under tiden för permitteringen/korttidsarbete är det fråga om företagsbetald frånvaro och dessa anställda ingår då vid beräkningen av medelantalet anställda.

Bestämmelser om hur medelantalet anställda beräknas finns i vägledningen Gränsvärden.

Vägledningen Gränsvärden

Årsbokslutet - Vad behöver jag tänka på?

Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Det finns inga krav på att lämna upplysningar om väsentliga händelser i ett årsbokslut.

Reglerna om nedskrivningar finns i respektive tillgångskapitel i K2/K3 ÅB.

Vägledningen K2/K3 Årsbokslut

Hur bokför jag rabatt som företaget fått på hyra eller leasingavgifter?

Företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk får redovisa rabatten i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte företag som tillämpar K3 och redovisar leasingavtal som ett finansiellt leasingavtal.

Bestämmelsen finns i punkt 2 i allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Detta gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Om att företaget har valt att tillämpa det allmänna rådet ska det framgå av upplysningarna om redovisningsprinciper, se punkt 4 i allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Hur bokför jag rabatt som företaget lämnar på hyra eller leasingavgifter?

Företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk får redovisa rabatten i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte företag som tillämpar K3 och redovisar  leasingavtal som ett finansiellt leasingavtal.

Bestämmelsen finns i punkt 3 i allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Detta gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Om att företaget har valt att tillämpa det allmänna rådet ska det framgå av upplysningarna om redovisningsprinciper, se punkt 4 i allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Hur bokför jag omställningsstödet från Skatteverket?

Omställningsstödet bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Omställningsstödet gäller företag som har tappat mycket i omsättning under stödperioderna på grund av corona.

Du kan läsa mer om omställningsstödet på Skatteverkets webbplats.

Information om omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning på Skatteverkets webbplats

Hur bokför jag stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket?

Stödet för korttidsarbete bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Korttidsarbete (kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur du ska redovisa i arbetsgivardeklarationen.

Du kan läsa mer om stödet för korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Frågor och svar om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats

Hur bokför jag kompensationen för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan?

Kompensationen för höga sjuklönekostnader bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Du kan läsa mer om kompensationen för höga sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats.

Information om ersättning för sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats

Hur bokför jag de sänkta arbetsgivaravgifterna med anledning av coronaviruset?

Eftersom det är fråga om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, dvs. inte ett bidrag, medför det inte någon särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter men till ett lägre belopp.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att du enbart betalar ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgifter på vanligt sätt.

Du kan läsa mer om de sänkta arbetsgivaravgifterna och hur du begär dem på Skatteverkets webbplats.

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17