Noter

Ska ett aktiebolag ange antalet aktier i not?

Större aktiebolag* ska lämna upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde i not. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Bestämmelsen om upplysningar om antalet aktier m.m. finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen.

Ett mindre aktiebolag* behöver inte lämna upplysning om antalet aktier i not. Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Antalet aktier behöver inte längre anges vid posten Aktiekapital i balansräkningen.

5 kap. 34 § årsredovisningslagen

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Vilka ska ingå i upplysningen om medelantalet anställda?

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Anställda är arbetstagare i företagets tjänst.

Till anställda räknas ägare som helt eller delvis arbetar i företaget, oavsett om denne tar ut lön eller inte. Som anställd räknas även VD, men inte den som bara fått i uppdrag att vara styrelseledamot. Som anställd anses inte den som är uppdragstagare även om denne arbetar med samma uppgifter som anställda.

Upplysningen om medelantalet anställda ska utvisa de anställdas arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster.

Bestämmelsen om upplysning om medelantalet anställda finns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen.
Bestämmelser om hur medelantalet anställda beräknas finns i vägledningen Gränsvärden.

5 kap. 20 § årsredovisningslagen
Vägledningen Gränsvärden

Ska en ägare ingå i upplysningen om medelantalet anställda?

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Anställda är arbetstagare i företagets tjänst och dit räknas även ägare som helt eller delvis arbetar i företaget.

Upplysningen om medelantalet anställda ska utvisa de anställdas arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster. Detta gäller även ägaren och oavsett om denne tar ut lön eller inte.

Noten Medelantalet anställda kopplas normalt till posten Personalkostnader och placeras bland övriga noter till enskilda poster. Om det inte finns några personalkostnader (för att ägaren inte tagit ut någon lön och det inte finns några andra anställda) kan noten placeras efter noterna till enskilda poster.

Bestämmelsen om upplysning om medelantalet anställda finns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen.
Bestämmelser om hur medelantalet anställda beräknas finns i vägledningen Gränsvärden.
Bestämmelsen om noternas presentation finns i punkt 8.2 i K3-vägledningen.

5 kap. 20 § årsredovisningslagen
Vägledningen Gränsvärden
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Ska ett företag som inte har haft några anställda under året lämna upplysning om medelantalet anställda?

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas.

Bestämmelsen om upplysningar om medelantalet anställda finns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

5 kap. 20 § årsredovisningslagen

Ska ett företag som inte har ställt några säkerheter eller lämnat några garantiåtagande, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser lämna upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser?

Nej, det är bara om företaget har ställt säkerheter som en upplysning behöver lämnas. Detsamma gäller för eventualförpliktelser.

Bestämmelserna finns i 5 kap. 14 respektive 15 §§ årsredovisningslagen.

5 kap. 14 § årsredovisningslagen

5 kap. 15 § årsredovisningslagen

Ska ett företag lämna upplysning om en outnyttjad checkräkningskredit?

Nej, det finns inget krav på att företaget ska lämna upplysning om avtalad men inte utnyttjad checkräkningskredit.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen. Företaget kan därför lämna upplysningen om det vill underlätta en kreditanalys.

Ska ett dotterföretag lämna upplysningar om moderföretag?

Ett dotterföretag som är ett större företag* ska lämna upplysningar om både det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta och den största koncern som företaget ingår i. De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations- eller personnummer och säte. Om ett moderföretag som företaget lämnar upplysning om är utländskt, ska en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till företagets koncernredovisning. Bestämmelserna om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 och 45 §§ årsredovisningslagen.

Ett dotterföretag som är ett mindre företag* ska lämna upplysningar om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som företaget ingår i. De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations- eller personnummer och säte. Om någon koncernredovisning inte upprättas behöver upplysningarna inte lämnas. Bestämmelsen om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 § årsredovisningslagen.

Exempel på vad som är den minsta koncernen
Företaget A ägs helt och hållet av företaget B som i sin tur ägs av företaget C.
C ägs i sin tur av företaget D.
C och D upprättar varsin koncernredovisning, medan B inte upprättar någon koncernredovisning. A ingår därmed i tre koncerner med B, C respektive D som moderföretag. Den minsta koncernen är den där B är moderföretag.
Eftersom B inte upprättar någon egen koncernredovisning, ska A i detta sammanhang lämna upplysningar om C.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

5 kap. 21 § årsredovisningslagen
5 kap. 45 § årsredovisningslagen

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17