Årsbokslut

Vilka företag ska upprätta årsbokslut?
 • Enskilda näringsidkare
 • Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare
 • Ideella föreningar som är bokföringsskyldiga
 • Samfällighetsföreningar som är bokföringsskyldiga
 • Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen

Företag som är större* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisning i stället för årsbokslut. Mindre företag får frivilligt upprätta årsredovisning.

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

* Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Även noterade företag är större företag.

Vilka företag får upprätta förenklat årsbokslut?

Företag som

 • inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och
 • har en årlig nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Föreningar ska lägga till bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter vid beräkning av gränsvärdet 3 miljoner kronor.

Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt ett K1-regelverk. BFN har tagit fram följande K1-regelverk:

 • Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
 • Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

Vilket regelverk ska jag tillämpa när jag upprättar årsbokslut?

Företag som upprättar årsbokslut ska tillämpa K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 – Årsbokslut

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa K1.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppräVL10-1-K1ideella-konsttar förenklat årsbokslut

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler.

Hur ska ett elektroniskt upprättat årsbokslut undertecknas?

Ett årsbokslut som är upprättat i elektronisk form ska undertecknas med avancerad elektronisk underskrift. Det gäller samtliga underskrifter.

I företag som företräds av en styrelse ska samtliga styrelseledamöter skriva under årsbokslutet. Om det finns en VD ska även denne skriva under årsbokslutet.

Bestämmelsen om årsbokslutets undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen.

2 kap. 7 § årsredovisningslagen

Finns det några villkor för att få byta till eller från förkortad resultat- eller balansräkning?

Nej, det finns inte några särskilda villkor för att få byta till eller från förkortad resultaträkning eller balansräkning.

Reglerna om balansräkning och resultaträkning i förkortad form finns i 6 kap. 4 § bokföringslagen som hänvisar till 3 kap. 4 och 11 §§ årsredovisningslagen. Det finns även regler i kapitel 4 i vägledningen Årsbokslut.

6 kap. 4 § bokföringslagen
3 kap. årsredovisningslagen
K2/K3 – Årsbokslut

Får föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga upprätta ett årsbokslut?

Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta ett årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan i stället frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut om intäkterna normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K-regelverk Årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och ytterligare upplysningar.

Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K1-regelverk Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

Läsare av ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut ska kunna utgå ifrån att det upprättats i enlighet med de regler som finns i lag och normgivning. Handlingar som inte uppfyller kraven i bokföringslagen och BFN:s vägledningar bör därför inte benämnas årsbokslut eller förenklat årsbokslut.

Med föreningar avses i svaret ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar och fiskevårdsområdesföreningar.

Reglerna om årsbokslut finns i 6 kap. 4-5 §§ bokföringslagen och i BFN:s vägledning Årsbokslut. Reglerna om förenklat årsbokslut finns i 6 kap. 6 § bokföringslagen och i BFN:s vägledning Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

6 kap. bokföringslagen
K2/K3 – Årsbokslut
K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-11-22