Årsbokslut

Vilka företag ska upprätta årsbokslut?
 • Enskilda näringsidkare
 • Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare
 • Ideella föreningar som är bokföringsskyldiga
 • Samfällighetsföreningar som är bokföringsskyldiga
 • Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen

Företag som är större* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisning i stället för årsbokslut. Mindre företag får frivilligt upprätta årsredovisning.

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

* Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Även noterade företag är större företag.

Vilka företag får upprätta förenklat årsbokslut?

Företag som

 • inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och
 • har en årlig nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Föreningar ska lägga till bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter vid beräkning av gränsvärdet 3 miljoner kronor.

Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt ett K1-regelverk. BFN har tagit fram följande K1-regelverk:

 • Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
 • Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

Vilket regelverk ska jag tillämpa när jag upprättar årsbokslut?

Företag som upprättar årsbokslut ska tillämpa K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 – Årsbokslut

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa K1.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppräVL10-1-K1ideella-konsttar förenklat årsbokslut

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler.

Hur ska ett elektroniskt upprättat årsbokslut undertecknas?

Ett årsbokslut som är upprättat i elektronisk form ska undertecknas med avancerad elektronisk underskrift. Det gäller samtliga underskrifter.

I företag som företräds av en styrelse ska samtliga styrelseledamöter skriva under årsbokslutet. Om det finns en VD ska även denne skriva under årsbokslutet.

Bestämmelsen om årsbokslutets undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen.

2 kap. 7 § årsredovisningslagen

Vilket datum ska anges vid underskrifterna i årsbokslutet?

Det datum som ska anges är den dag årsbokslutet avges. För företag som företräds av en styrelse är det den dag styrelsen behandlar och beslutar årsbokslutet.

Detta gäller både för elektroniska årsbokslut och årsbokslut på papper.

Bestämmelsen om årsbokslutets undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen samt punkt 3.8 i K2/K3 ÅB.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09