Andra specifika bokföringsfrågor

Hur redovisas den första förhöjda leasingavgiften?

Utgiften för en första förhöjd leasingavgift ska fördelas över leasingperioden. Den del av utgiften som avser kommande perioder redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter under Kortfristiga fordringar. Utgiften uppfyller inte villkoren för att klassificeras som en anläggningstillgång.

När och hur ska minskning av aktiekapital redovisas?

Minskning av aktiekapital ska redovisas när minskningsbeslutet har registrerats hos Bolagsverket.  I de fall minskningen kräver tillstånd redovisas minskningen när tillståndet har registrerats.

Vid minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust eller avsättning till fritt eget kapital redovisas minskningen av posten Aktiekapital mot posten Balanserat resultat.

Vid minskning för återbetalning till aktieägarna redovisas minskningen normalt mot posten Övriga skulder.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapital är inte en affärshändelse och ska därför inte bokföras.

Av  20 kap. 20 § andra stycket ABL framgår att aktiekapitalet är minskat när minskningsbeslutet har registrerats eller i sådana fall där tillstånd för minskning av aktiekapitalet krävs, när ett lagakraftvunnet beslut om sådant tillstånd har registrerats.

20 kap. aktiebolagslagen

Ska det s.k. primäravdraget för hyreshus bokföras?

Primäravdrag är ett skattemässigt värdeminskningsavdrag för hyreshus utöver de årliga värdeminskningsavdragen.

Eftersom primäravdraget är ett skattemässigt avdrag ska det inte bokföras. Detta gäller enligt alla BFN:s K-regelverk utom K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska avskrivning på byggnad göras med samma belopp som dras av vid beskattningen.

Hur och när ska trängselskatt bokföras?

BFN har inte behandlat hur och när trängselskatt ska bokföras, ledning får därför hämtas från allmänna principer.

Ett företag ska löpande bokföra alla affärshändelser. Om företaget får en faktura eller motsvarande handling kan bokföring anstå till dess handlingen mottagits, se punkt 3.4 i i BFN:s vägledning Bokföring. Då det gäller trängselskatt får fordonsägaren en avi utskickad månaden efter det att passage av vägtull har skett.

Vägledningen Bokföring

Hur ska fastighetsskatten/fastighetsavgiften redovisas vid brutet räkenskapsår?

Det är den som är ägare till en fastighet vid kalenderårets ingång som ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift för hela kalenderåret oavsett om fastigheten överlåts under året.

Bokföringsnämnden har inte behandlat hur fastighetsskatten respektive fastighetsavgiften bör redovisas men frågan har berörts i förarbetena. Så här står det i prop. 2007/08:27 s. 84 och 85:

”Att avgiftsskyldigheten för fastighetsavgift knyts till ägandet vid ingången av ett kalenderår och avser avgift för hela kalenderåret innebär för ett brutet räkenskapsår som löper över tidpunkten för fastighetsavgiftsreformens ikraftträdande att det vid inkomsttaxeringen för det året kommer att erläggas fastighetsskatt för den del av räkenskapsåret som avser tid före ikraftträdandet och fastighetsavgift för hela det påföljande kalenderåret.
Vid ett förlängt räkenskapsår som innefattar två ingångar av kalenderår kommer avgiftsskyldighetens utformning att innebära att dubbel fastighetsavgift ska erläggas för en fastighet som ägts vid dessa två tillfällen vid inkomsttaxeringen för detta räkenskapsår. Vid ett förkortat räkenskapsår som inte innefattar ingången av något kalenderår kommer i stället ingen fastighetsavgift att betalas. Allt är en naturlig följd av förslaget och är inget som behöver regleras särskilt.

Motsvarande bör även gälla för statlig fastighetsskatt. Regeringen föreslår därför en ändring av denna innebörd i FSL.”

Av det ovanstående följer att hela kostnaden för kalenderåret redovisas i det bokslut som upprättas närmast efter den 1 januari, dvs. någon periodisering görs inte vid brutet räkenskapsår.

Hur ska jag redovisa mina materiella anläggningstillgångar?

Hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas framgår av det K-regelverk företaget tillämpar. BFN har gett ut följande K-regelverk:

I vägledningarna kan du läsa om:

  • vid vilken tidpunkt som utgifter avseende materiella anläggningstillgångar ska redovisas som tillgång i balansräkningen,
  • hur anskaffningsvärdet ska fastställas,
  • hur avskrivningar ska beräknas och redovisas,
  • hur nedskrivningar ska beräknas och redovisas,
  • hur uppskrivningar ska beräknas och redovisas samt
  • hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas.

Bestämmelser om anläggningsregister finns i kapitel 4 i BFN:s vägledning Bokföring. För enskilda näringsidkare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut finns särskilda regler om förteckning över anläggningstillgångar i de olika vägledningarna om förenklat årsbokslut.

Vägledningen Bokföring

Vilka skatteskulder ska jag bokföra i min enskilda firma?

Det är du som privatperson som beskattas för firmans resultat. Skatter och avgifter som redovisas i inkomstdeklarationen och som debiteras din slutskattsedel hör därför inte till företaget. Om du betalar F-skatten med pengar som finns på företagets bankkonto bokför du det som ett eget uttag.

Som skatteskuld kan bl.a. bokföras:

  • Moms, oavsett om den redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i skattedeklaration.
  • Arbetsgivaravgift och avdragen skatt för anställda avseende december månad.
Måste jag använda ett kassaregister?

Bestämmelser om kassaregister finns i skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Information om kassaregister finns på Skatteverkets webbplats.

Information om kassaregister på Skatteverkets webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-02-12