Balansräkning

I vilken post redovisas en första förhöjd leasingavgift?

Utgiften för en första förhöjd leasingavgift ska fördelas över leasingperioden. Den del av utgiften som avser kommande perioder redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter under Kortfristiga fordringar. Utgiften uppfyller inte villkoren för att klassificeras som en anläggningstillgång.

Ska ett aktiebolag ange antalet aktier vid posten Aktiekapital i balansräkningen?

Nej, antalet aktier behöver inte anges vid posten Aktiekapital under Eget kapital.

Större företag* ska i not lämna upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Bestämmelsen om upplysningar om antalet aktier m.m. finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen.

5 kap. 34 § årsredovisningslagen

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Ska bestämmelsen om överföring till fond för utvecklingsutgifter tillämpas retroaktivt, dvs. på utgifter som aktiverats innan bestämmelsen trädde ikraft?

Nej, bestämmelsen gäller utgifter för eget utvecklingsarbete som aktiveras från och med räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Bestämmelsen om överföring till fond för utvecklingsutgifter finns i 4 kap. 2 § årsredovisningslagen.

4 kap. 2 § årsredovisningslagen

Ska fonden för utvecklingsutgifter minskas med avskrivningar på utvecklingsarbete som aktiverats innan bestämmelsen om fonden trädde ikraft?

Nej, det är endast avskrivningar på sådant utvecklingsarbete som påverkat fonden som ska minska fonden. Det innebär att fonden ska minskas med belopp som motsvarar avskrivningar på utvecklingsarbete som aktiverats från och med räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Bestämmelsen om att fonden för utvecklingsutgifter ska minskas vid bl.a. avskrivning finns i 4 kap. 8 § årsredovisningslagen.

4 kap. 8 § årsredovisningslagen

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-01