Allmänna bokföringsfrågor

Vem är bokföringsskyldig?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar m. fl. Dessutom är alla enskilda personer och dödsbon som bedriver någon form av näringsverksamhet bokföringsskyldiga med undantag av de som hyr ut privatbostadsfastighet. För detaljerade regler se 2 kap. bokföringslagen.

2 kap. bokföringslagen

Vilka lagar och regler gäller för bokföringen?

I bokföringslagen (BFL) finns regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering och hur den löpande bokföringen avslutas. Reglerna gäller alla bokföringsskyldiga.

För att förtydliga bokföringslagens regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering har BFN gett ut en vägledning om bokföring.

Hur den löpande bokföringen ska avslutas framgår av 6 kap. BFL. Beroende på företagsform och företagets storlek avslutas bokföringen med en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Regler om årsredovisning finns i årsredovisningslagen (ÅRL) och om årsbokslut och förenklat årsbokslut i BFL.

BFN har gett ut följande vägledningar (K-regelverk) om förenklat årsbokslut, årsbokslut och årsredovisning:

Bokföringslagen
Vägledningen Bokföring
Årsredovisningslagen

Vem har ansvar för bokföringen?

Om du har enskild firma, är det du som företagare som har hela ansvaret.

I företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret. Därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos den verkställande direktören och de som i praktiken utför bokföringsarbetet.

Ansvaret innebär bl.a. att du ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt. Även om du tar hjälp med din bokföring kommer du inte ifrån ansvaret för att bokföringen sköts korrekt.

Vad är god redovisningssed?

Begreppet ”god redovisningssed” finns både i bokföringslagen och i årsredovisningslagen. I lagarna anges att god redovisningssed ska följas.

Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed är:

  1. allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN.
  2. de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller
  3. en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en god kvalitet.

Vad som är god redovisningssed kan skilja sig åt från företagskategori till företagskategori. Svaret på frågan vad som i ett visst fall är god redovisningssed behöver alltså inte bli detsamma för ett mindre företag som för ett större.

När startar bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag?

Bolagets bokföringsskyldighet inträder den dag då aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09