Ska utdelning och försäljning inom en kapitalförsäkring bokföras?

Utdelning och försäljning av tillgångar inom en kapitalförsäkring ska inte bokföras.

Redovisning av utdelning och försäljning skiljer sig alltså åt om företaget äger en kapitalförsäkring som innehåller aktier jämfört med om aktierna ägs direkt.

En kapitalförsäkring ska redovisas till anskaffningsvärdet.* Anskaffningsvärdet för en kapitalförsäkring består av de premier som betalas in till försäkringen.

Reglerna om värdering av finansiella tillgångar finns i 4 kap. årsredovisningslagen samt i respektive K-regelverk.

4 kap. årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning
K2/K3 – Årsbokslut

*Klassificeras kapitalförsäkringen som anläggningstillgång ska den vid behov skrivas ner.
Klassificeras den som omsättningstillgång ska den tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Tillämpar företaget K3 kan företagets finansiella instrument i stället redovisas till verkligt värde.

När redovisas värdeökningar i en kapitalförsäkring som klassificeras som anläggningstillgång?

Värdeökningar i kapitalförsäkringen redovisas vid uttag ur försäkringen.

Om det uttagna beloppet är mindre eller lika stort som värdeökningen, redovisas hela det uttagna beloppet som intäkt. Det redovisade värdet på försäkringen påverkas inte.

Om det uttagna beloppet är större än värdeökningen ska den del som inte täcks av värdeökningen minska det redovisade värdet på försäkringen.

En kapitalförsäkring är en finansiell tillgång. Det innebär att kapitalförsäkringen ska redovisas till anskaffningsvärdet.* Anskaffningsvärdet består av de premier som betalats in till försäkringen.

Reglerna om värdering av finansiella tillgångar finns i 4 kap. årsredovisningslagen samt i respektive K-regelverk.

4 kap. årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning
K2/K3 – Årsbokslut

*Försäkringen ska vid behov skrivas ner.
Tillämpar företaget K3 kan företagets finansiella instrument i stället redovisas till verkligt värde.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-12-08