Kategori 2

 


Allmänt om K2-regelverken

Heltäckande redovisningsregler

Ett K2-regelverk ska tillämpas i sin helhet. Reglerna är utformade utifrån en avvägning av olika intressen och villkorade av varandra, vilket innebär att de ska ses som en helhet.

Ett företag som väljer att tillämpa ett K2-regelverk ska inte tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när det upprättar årsredovisning eller årsbokslut. Vid fusion ska dock BFN:s regler om fusion av helägt aktiebolag och redovisning av fusion tillämpas.

Är en årsredovisnings- eller årsbokslutsfråga inte reglerad i det allmänna rådet ska vägledning sökas i första hand i regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor och i andra hand i årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper och det allmänna rådets grundläggande principer. 

Förenklingar

Reglerna i K2-regelverken präglas av förenklingar som t.ex. ger företaget möjlighet att välja schablonlösningar. Förenklingsregeln avseende periodisering är ett exempel på detta. Förenklingen innebär att ett företag som tillämpar det allmänna rådet inte behöver periodisera inkomster och utgifter understigande 5 000 kronor. Ett företag behöver inte heller fastställa nyttjandeperiod för varje maskin eller inventarium utan kan välja att skriva av dessa över en femårsperiod. Fastigheter får skrivas av enligt skattereglerna.

En viktig utgångspunkt är försiktighetsprincipen. Detta har bl.a. fått till följd att K2-regelverken bygger på värdering till anskaffningsvärde trots att värdering till verkligt värde i vissa fall är tillåten enligt årsredovisningslagen. Det är inte heller tillåtet att aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar.

Väsentlighetsregler har införts, främst som gränsvärden för när nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar samt avsättningar måste redovisas.

Ytterligare en förenkling är att det krävs färre tilläggsupplysningar. Upplysningen om tillämpade redovisningsprinciper är t.ex. väsentligt kortare än tidigare eftersom det i princip räcker med att företaget anger att det tillämpar det allmänna rådet. Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen utöver lagens krav får men behöver inte lämnas. 

Fasta uppställningsformer

K2-regleverken har fastställda uppställningsformer för förvaltningsberättelsen samt för resultat- och balansräkningarna. Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad. Det är tillåtet att ändra benämningen på en post i uppställningsformen för att bättre beskriva dess innehåll men det är inte tillåtet att lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de som återfinns i uppställningsformen. 

Övergångsregler

K2-regelverken har detaljerade övergångsregler. Övergångsreglerna kan delas upp i två olika kategorier. Sådana som kräver korrigering av det ingående egna kapitalet och sådana som inte ska korrigeras mot eget kapital. Som exempel på korrigeringsposter kan nämnas att det enligt det allmänna rådet inte är tillåtet att redovisa uppskjuten skatt, varför den uppskjutna skatten ska omföras mot eget kapital. Som exempel på poster som inte ska korrigeras mot ingående eget kapital kan nämnas att det vid beräkningen av semesterlöneskulden enbart ska innefatta lagstadgade arbetsgivaravgifter medan det är vanligt att företagen även har med avtalsenliga sociala avgifter vid denna beräkning. Ingen korrigering ska göras för den ingående semesterlöneskulden utan effekten redovisas i resultaträkningen första året företaget tillämpar det allmänna rådet.

Omräkning av föregående års jämförelsetal är frivillig vid övergången till ett K2-regelverk. De företag som har korrigerat ingående eget kapital kan i stället för att göra omräkning bifoga föregående års årsredovisning till årets årsredovisning.


K2 – Årsredovisning i mindre företag

Den 28 november 2016 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2) med tillhörande vägledning.

I regelverket samlas de regler som ett företag som enligt årsredovisningslagen är ett mindre företag behöver tillämpa när en årsredovisning upprättas. Det allmänna rådet får inte tillämpas av mindre publika aktiebolag, mindre aktiebolag som är moderföretag i en större koncern eller mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning. Inte heller enskilda näringsidkare får tillämpa det allmänna rådet. 

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk. Många företag som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2. Väljer företaget att inte tillämpa K2, eller är företaget ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K2-regelverken om årsredovisning i mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1) har ersatts med det nya K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag.

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler.


K2 – Årsbokslut

BFN har i september 2012 påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag på K2-regelverk för årsbokslut (K2 ÅB). Inriktningen är att K2 ÅB ska bli ett samlat regelverk för årsbokslut för samtliga företagsformer som får upprätta årsbokslut.


K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag

Den 11 juni 2008 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) med tillhörande vägledning.

I regelverket samlas de regler som ett privat aktiebolag, som enligt årsredovisningslagen är ett mindre företag, behöver tillämpa när en årsredovisning ska upprättas. Det allmänna rådet får inte tillämpas av ett mindre publikt aktiebolag eller ett mindre aktiebolag som är moderbolag i en större koncern. Flertalet svenska aktiebolag uppfyller kriterierna för att kunna tillämpa det allmänna rådet.

BFNAR 2008:1 och vägledningen har ändrats genom BFNAR 2009:3, 2011:1 och 2016:1. Den senaste ändringen innebär att den s.k. alternativregeln för redovisning av pågående arbete på löpande räkning har upphävts. Detta till följd av att EU-kommissionen har ifrågasatt regelns förenlighet med EU-rätten. BFN har 2014 beslutat om förtydliganden i vägledningen vad gäller avskrivningar på byggnader.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i ett aktiebolag upprättas enligt ett K-regelverk. Är aktiebolaget ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan företaget välja att upprätta årsredovisningen enligt K2. Väljer företaget att inte tillämpa K2 ska årsredovisningen upprättas enligt K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag.


K2 – Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Den 16 november 2009 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) med tillhörande vägledning. Regelverket kan tillämpas på årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2009.

BFNAR 2009:1 och vägledningen har ändrats genom BFNAR 2011:2 och 2016:2. Den senaste ändringen innebär att den s.k. alternativregeln för redovisning av pågående arbete på löpande räkning har upphävts. Detta till följd av att EU-kommissionen har ifrågasatt regelns förenlighet med EU-rätten. BFN har 2014 beslutat om förtydliganden i vägledningen vad gäller avskrivningar på byggnader.

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i en ekonomisk förening upprättas enligt ett K-regelverk. Är föreningen ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan företaget välja att upprätta årsredovisningen enligt K2. Väljer företaget att inte tillämpa K2 ska årsredovisningen upprättas enligt K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.