Kategori 3

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning.

Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler.

K3 – Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) om årsbokslut (K2/K3) med tillhörande vägledning.

Det allmänna rådet ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut, om företaget inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det allmänna rådet om årsbokslut ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-reglerna, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 ÅR/KR. En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger.

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-05