Arkiv våra remisser

Här finns BFN:s förslag till normgivning där remisstiden har gått ut.

Inkommna remissvar publiceras i vissa fall och finns då under respektive remiss.

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrätts-
föreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden gick ut den 2 oktober 2023.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden gick ut den 2 oktober 2023.

 

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden gick ut den 2 oktober 2023.

Förslag på ändringar i K-regelverken

BFN beslutade den 18 juni 2021 att remittera ett förslag på ändringar i K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2012-1

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2016-10

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2017-3

Konsekvensutredning

Utdrag ur VL K3 med nämndens förslag

Utdrag ur VL K2 med nämndens förslag

Utdrag ur VL K-Årsbokslut med nämndens förslag

Remissbrev

 

Ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 18 juni 2021 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Förslag ändringsallmänna råd

Utdrag VL 2012-1 K3 med ändringsmarkeringar

Konsekvensutredning

Remissbrev

 

Förfrågan om synpunkter – Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning

Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde.

I förfrågan finns mer information.

Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 11 januari 2021.

Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 4 juni 2020 att remittera ett förslag på allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förslaget innebär även följdändringar i K2 och K3. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 11 juni 2020.

Fusion

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 15 oktober 2019.

 

Bokföring i konkurs

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 13 september 2019.

Remiss med förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.

BFN avser även att införa motsvarande regler om redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i regelverket för årsbokslut

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 30 juni 2017.

Tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget kompletterar det tidigare remitterade förslaget avseende nytt allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 28 februari 2017.

 

Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 28 februari 2017.

Nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är en komplettering till det förslag på K2 Årsredovisning som remitterades i april 2016.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 8 november 2016.

Fusionsregelverken

BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningarna.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 25 augusti 2016.

K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

K2 Årsbokslut

BFN beslutade den 23 mars 2015 att remittera ett förslag på allmänna råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (K2 ÅB). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 30 juni 2015.

Bokföring

BFN beslutade den 5 november 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Kompletterande information om remissförslaget finns i en skrivelse samt i en sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser. (2013-01-22)

Remisstiden gick ut den 28 februari 2013.

Byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 8 oktober 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 12 november 2012.

Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 11 och 12

BFN beslutade den 10 september 2012 att remittera ett nytt förslag på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 22 oktober 2012.

Upprättande av årsredovisning (K3)

BFN beslutade den 8 juni 2010 att remittera ett förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3), exklusive kapitel 11, 12 och 26. BFN beslutade också om konsekvensutredningen. Det allmänna rådet kommer att bli huvudregelverk för alla icke-noterade företag. Ett mindre företag kan i stället välja att tillämpa ett K-paket som innehåller förenklingar.

Den 3 september 2010 beslutade BFN att komplettera förslaget med kapitel 11, 12 och 26.

Det föreslagna regelverket bygger till stor del på IASBs IFRS for SMEs. I remissbrevet finns kort beskrivet väsentliga skillnader mellan förslaget och K2 respektive IFRS for SMEs samt en tidplan.

BFN beslutade den 3 september 2010 om förlängd remisstid. För hela förslaget gäller att remisstiden gick ut den 29 november 2010.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-09