Inkomna svar på remissen Tillämpning av BFNAR 2012-1 om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget kompletterar det tidigare remitterade förslaget avseende nytt allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarsstiden gick ut den 28 februari 2017.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning:

Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Advokatsamfundet
  • Företagarna
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Svenska Bankföreningen
  • Villaägarna
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05