Kategori 1

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Från och med 1 januari 2007 gäller nya bokföringsregler i bokföringslagen. Reglerna påverkar den löpande bokföringen och hur räkenskapsåret avslutas. Enligt de nya bokföringsreglerna ska alla upprätta ett årsbokslut. Uppgår nettoomsättning (försäljning) normalt till högst 3 miljoner kronor kan en enskild näringsidkare välja att upprätta ett bokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut upprättas för första gången för det räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2006.

Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Det innebär att BFNs regler ska tillämpas. BFN beslutade den 7 juni 2006 att ge ut ett allmänt råd (BFNAR 2006:1) med tillhörande vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Även detta ska tillämpas fr o m den 1 januari 2007.

BFN:s regler är utformade i enlighet med de nya skattereglerna för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut som även dessa träder i kraft den 1 januari 2007.

BFN har tillsammans med Skatteverket tagit fram broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration – del 1”. I broschyren visas hur ett förenklat årsbokslut upprättas. Det finns också information om hur den löpande bokföringen kan läggas upp. Bokföringen kan skötas manuellt på ett dagboksblad eller i ett bokföringsprogram. Dagböcker för bokföring finns ofta att köpa i bokhandeln. Dagboksblad kan också laddas ner från vår webbplats.

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler. Broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration – del 1” och dagboksbladen finns under Informationsmaterial.

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Den 18 november 2010 antog BFN det allmänna rådet BFNAR 2010:1, Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1), med tillhörande vägledning.

Regelverket ska tillämpas av ideella föreningar och registrerade trossamfund som väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2010.

Enligt 6 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska alla bokföringsskyldiga företag som inte upprättar årsredovisning avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Företag som har en årlig nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. Vid bedömningen av om en förening eller ett registrerat trossamfund får upprätta ett förenklat årsbokslut ska föreningen eller trossamfundet till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler.

K1 – Handelsbolag

Från och med 1 januari 2007 gäller nya bokföringsregler i bokföringslagen. Reglerna påverkar den löpande bokföringen och hur räkenskapsåret avslutas. Enligt de nya bokföringsreglerna ska alla upprätta ett årsbokslut. Uppgår den årliga nettoomsättningen (försäljningen) normalt till högst 3 miljoner kronor kan bl.a. handelsbolag som ägs av fysiska personer välja att upprätta ett bokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut upprättas första gången för det räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2006.

Det förenklade årsbokslutet ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. BFN har dock inte gett ut någon normgivning för handelsbolag. I denna företagsform kan det allmänna rådet med vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut inte användas eftersom förenklingsreglerna i skattelagstiftningen endast gäller för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

För att BFN ska kunna förenkla redovisningsreglerna i samma omfattning för handelsbolag som ägs av fysiska personer krävs ändringar i skattelagstiftningen. I en rapport framtagen på uppdrag av BFN och Skatteverket har analyserats vilka av förslagen för enskilda näringsidkare som skulle kunna tillämpas även av små handelsbolag som ägs av fysiska personer. För närvarande finns inga förslag till sådana lagändringar som krävs för att handelsbolag som ägs av fysiska personer ska kunna tillämpa en vägledning som anpassas för handelsbolag.

Rapport om handelsbolag som ägs av fysiska personer

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-05