Vårt uppdrag

  • BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet
  • BFN ansvarar för att utveckla god redovisningssed

BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger också ut vägledningar och informationsmaterial.

Vi ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska vi förenkla för företagen.

I vårt uppdrag ingår också att:

  • biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor,
  • delta i utredningar inom kommittéväsendet,
  • yttra oss över författningsförslag samt
  • avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär.

Mer information om vår normgivning hittar du i menyn till vänster.

Vi svarar också på frågor om redovisning, se under Frågor och svar.

Frågor och svar – Vad är god redovisningssed?
Förordning (2017:153) med instruktion för BokföringsnämndenRegleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Bokföringsnämnden

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-12-27