Våra remisser

Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv remisser.

Aktuella remisser

Förfrågan om synpunkter – Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning

Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde.

I förfrågan finns mer information.

Svar lämnas senast den 15 april 2021.

Förfrågan om synpunkter

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-01-12