Vår normgivning

Allmänna råd

BFN:s uppgift är att utveckla god redovisningssed. Det gör vi genom att ge ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Allmänna råd är rekommendationer i en viss fråga.

De allmänna råden ges ut i en särskild serie, Bokföringsnämndens allmänna råd, som förkortas BFNAR. De numreras löpande och rubriken anger vad de handlar om. De allmänna råden innehåller bara de regler som BFN beslutat.

Ofta anger de allmänna råden hur en bestämmelse i bokföringslagen eller årsredovisningslagen ska tillämpas. För att du lättare ska förstå vad som gäller inom ett sakområde behöver du därför läsa lagbestämmelsen och det allmänna rådet tillsammans. Att bara läsa de allmänna råden är som regel inte tillräckligt för att få en fullständig bild av vad som gäller inom området.

Vägledningar och uttalanden

BFN ger också ut vägledningar och uttalanden. Vägledningarna innehåller lagregler, BFN:s allmänna råd och kommentarer till reglerna. Vägledningarna kan också innehålla exempel. I vägledningen får du en samlad och fullständig bild av vad som gäller inom ett visst sakområde. Exemplen återger hur du bör tänka och visar hur du praktiskt gör.

BFN:s uttalanden tar upp ett begränsat sakområde. Ett uttalande innehåller BFN:s allmänna råd, relevant lagregel, frågeställningen och BFN:s bedömning. Genom att läsa uttalandet får du en samlad bild av vad som gäller för det begränsade sakområdet.

De allmänna rådens, vägledningarnas och uttalandenas status

De regler som vi publicerar i BFNAR utgör allmänna råd. Formellt är allmänna råd inte bindande föreskrifter.

I bokföringslagen ges BFN ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. Enligt regeringens förordning med instruktion för BFN ska vi utarbeta allmänna råd inom vårt ansvarsområde. Våra allmänna råd får därför normalt anses ge uttryck för vad som är den goda sed som enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen ska följas. Ett företag kan därför bara undantagsvis avvika från de allmänna råden, utan att samtidigt bryta mot lag.

Vägledningarna och uttalandena återger bl. a relevanta lagbestämmelser och de allmänna råd som nämnden beslutat. De kommentarer och exempel som finns i vägledningarna och uttalandena tolkar och illustrerar innebörden i lagbestämmelserna och de allmänna råden.

Rekommendationer och äldre uttalanden

Innan BFN började ge ut allmänna råd år 1999 gav nämnden ut rekommendationer och uttalanden. Dessa rekommendationer och äldre uttalanden hade samma ställning som de allmänna råd som BFN ger ut idag.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-25