Remiss med förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.

BFN avser även att införa motsvarande regler om redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i regelverket för årsbokslut

Svarsstiden gick ut den 30 juni 2017.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05