Inkomna svar på remissen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Fastighetsägarna Sverige
  • Finansinspektionen
  • Svenska Bankföreningen
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05