Inkomna svar på remissen Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 11 och 12

BFN beslutade den 10 september 2012 att remittera ett nytt förslaget på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen.

Svarstiden på remissen gick ut den 22 oktober 2012.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter

  • Bolagsverket
  • Finansinspektionen
  • Företagarna
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • LO
  • Lunds Universitet
  • Rådet för finansiell rapportering
  • Statens bostadskreditnämnd
  • Svenska Bankföreningen
  • Sveriges advokatsamfund
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05