Beslutade redovisningsregler

Här finns en sammanställning över beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar i aktuell normgivning.

2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Ändring i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 1.7 kompletteras med ett tredje stycke som anger att bostadsrättsföreningar ska tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning.

Ändringarna gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2022.

Det allmänna rådet om ändring 
Vägledningen

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna innebär att punkt 1.6 kompletteras med ett andra stycke som anger att bostadsrättsföreningar ska tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning.

Övriga ändringar är av redaktionellt slag till följd av den nya mervärdesskattelagen.

Ändringarna gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2022.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Allmänna råd (BFNAR 2023:1) och vägledning om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning.

I det allmänna rådet finns kompletterande regler som bostadsrättsföreningar ska tillämpa tillsammans med K2 eller K3 när de upprättar årsredovisning. De kompletterande reglerna gäller framför allt upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen och ytterligare krav på notupplysningar.

Enligt årsredovisningslagen är det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys. Det allmänna rådet innehåller därför även kompletterande regler för kassaflödesanalys.

Det allmänna rådet ska tillämpas av alla bostadsrättsföreningar oavsett om föreningen tillämpar K2 eller K3. I punkterna 15–19 finns särskilda regler som ska tillämpas av bostadsrättsföreningar som tillämpar K2. För bostadsrättsföreningar som tillämpar K3 finns en särskild regel i punkt 20 som behandlar uppdelningen av föreningens byggnader på komponenter.

Det allmänna rådet gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Det allmänna rådet 
Vägledningen

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 18 februari 2022 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Ändringen är en följdändring av att begreppet avges har utmönstrats ur K-regelverken. Ändringen innebär att bedömningen av om stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen upprättas. Bedömningen får alltså avse förhållandena vid den tidpunkten då årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen upprättas. Årsbokslutet är upprättat och årsredovisningen eller koncernredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Den nya bestämmelsen gäller från och med den 18 februari 2022.

Allmänna rådet om ändring

Upphävande av allmänna råd (BFNAR 2002:6) om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning samt (BFNAR 2007:4) om definitioner och begrepp, med tillhörande uttalanden

BFN beslutade den 12 november 2021 att upphäva de allmänna råden (BFNAR 2002:6) om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning samt (BFNAR 2007:4) om definitioner av begrepp med tillhörande uttalanden. Upphävandet gäller från beslutsdagen.

BFNAR 2002:6 besvarade frågan vad som gäller när ett bokföringsskyldigt företag frivilligt avslutar bokföringen med en mer omfattande redovisning än vad som krävs enligt bokföringslagen. Detta framgår nu av K-regelverken.

BFNAR 2007:4 definierade begrepp i äldre normgivning som nu är upphävd.

Det allmänna rådet om upphävande

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2017:3) och vägledning om årsbokslut

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) och vägledningen om årsbokslut.

Ändringarna innebär att punkt 3.8, som kopplar bestämmelserna om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) till den dag årsbokslutet avges, upphör att gälla. Begreppet avges utmönstras därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledning.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i årsbokslutet är den dag eller de dagar som årsbokslutet undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Årsbokslutet är upprättat den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Ändringen medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen i punkt 2.9 m.fl. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsbokslutet är upprättat ska beaktas.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna innebär att punkt 3.11, som kopplar bestämmelserna om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) till den dag årsredovisningen avges, upphör att gälla. Begreppet avges utmönstras därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledning.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Årsredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Ändringen medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen i punkt 2.11 m.fl. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringarna innebär att punkt 3.4, som kopplar bestämmelserna om undertecknande i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) till den dag den finansiella rapporten avges, upphör att gälla. Begreppet avges utmönstras därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledning.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i den finansiella rapporten är den dag eller de dagar som den finansiella rapporten undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Den finansiella rapporten är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Ändringen medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen i punkt 32.2 och 32.3. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan den finansiella rapporten är upprättad ska beaktas.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning (K3).

Ändringarna innebär dels att punkten 9.3, som anger att ett företag för särskilt ändamål ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare, har upphävts, dels redaktionella ändringar i punkterna 18.8 och 18.23. I vägledningen utgår även kommentaren till punkt 9.3.

Ändringarna gäller från och med den 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Allmänna rådet om ändring

Ändringar i vägledningen Redovisning av fusion

BFN beslutade den 7 maj 2021 om ändringar i vägledningen Redovisning av fusion.

Ändringarna är av redaktionellt slag och avser endast exempelsamlingen.

Vägledningen

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 22 januari 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Ändringen innebär att en ny punkt lagts till om att stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Den nya bestämmelsen innebär att bedömningen av om stödet kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges. Bedömningen får alltså avse förhållandena vid den tidpunkten. Detta är ett undantag från det som anges om händelser efter balansdagen i K2/K3 Årsbokslut, K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Den nya bestämmelsen gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

Allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR) med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden och fri överkursfond.

De nya reglerna i ÅRL innebär att i ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden.

De nya reglerna i ÅRL om bunden och fri överkursfond medför ändringar i uppställningsformen för balansräkningen i punkten 4.12 i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

I oktober beslutade BFN om ett nytt regelverk för redovisning av fusion. Detta medför ändringar i punkterna 1.5 och 1.6 så att dessa hänvisar till det allmänna rådet (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

I vägledningen uppdateras lagtextrutorna som avser 3 kap. 5 a och 10 a §§ ÅRL, punkterna 1.5, 1.6 och 4.12, kommentarerna till punkterna 1.6, 4.12 och 5.8 samt exempel 5 b.

Därtill har vissa redaktionella justeringar gjorts i vägledningen.

Allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden och fri överkursfond.

De nya reglerna i ÅRL innebär att i ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden.

De nya reglerna i ÅRL om bunden och fri överkursfond medför inte några ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning . Däremot uppdateras i vägledningen lagtextrutorna som avser 3 kap. 5 a och 10 a §§ ÅRL samt bilagan 1 till ÅRL.

I oktober beslutade BFN om ett nytt regelverk för redovisning av fusion. Detta medför ändringar i punkt 1.7 så att den hänvisar till det allmänna rådet (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

Därtill har vissa redaktionella justeringar gjorts i vägledningen.

Allmänna rådet om ändring

Allmänna råd (BFNAR 2020:5) och vägledning om redovisning av fusion

BFN beslutade den 16 oktober 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner enligt aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Det allmänna rådet ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

BFN:s allmänna råd (BFNAR 1999:1) om fusion av helägt aktiebolag med tillhörande vägledning samt (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion med tillhörande vägledning upphör att gälla genom BFNAR 2020:5. De upphävda allmänna råden ska dock tillämpas på fusioner som har fusionsdag före den 16 oktober 2020. De upphävda allmänna råden får tillämpas på fusioner som har fusionsdag senast den 31 december 2021 om BFNAR 2020:5 inte tillämpas.

Det allmänna rådet om redovisning av fusion

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2017:3) och vägledning om årsbokslut

BFN beslutade den 17 juni 2020 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) och vägledningen om årsbokslut.

Ändringen innebär att punkt 1.5 kompletteras med ett nytt tredje stycke som anger att ett företag får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 17 juni 2020 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringen innebär att punkt 1.4 kompletteras med ett nytt tredje stycke som anger att ett företag får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 17 juni 2020 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 1.7 kompletteras med ett nytt andra stycke som anger att ett företag får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Det allmänna rådet om ändring

Allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 17 juni 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Det allmänna rådet innebär att ett företag får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet gäller företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk.

Det allmänna rådet gäller från den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag.

Kommentartext till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.

Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

BFN beslutade även om rättelse av det allmänna rådet (BFNAR 2019:1) om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Rättelsen gjordes genom rättelseblad. Rättelsen avser en punkthänvisning i punkt 4.13.

Rättelsebladet

Ändringar i vägledningen Årsbokslut

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen Årsbokslut (K2/K3).

Kommentartext till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.

Övriga ändringar är av redaktionellt slag bl.a. till följd av ändringar i bokföringslagen (1999:1078) genom SFS 2018:172 och SFS 2018:1142.

Allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs

BFN beslutade den 6 december 2019 om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.

Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd.

Allmänna rådet om bokföring i konkurs gäller från och med den 1 januari 2020.

BFN:s uttalande om bokföring i konkurs, BFN U87:10, upphör att gälla vid utgången av december 2019.

Det allmänna rådet om bokföring i konkurs

Ändring i allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringen är av redaktionellt slag genom ändrad paragrafhänvisning.

Ändringen i det allmänna rådet gäller från och med den 3 maj 2019.

Det allmänna rådet om ändring

Ändring i vägledningen Gränsvärden

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Ändringarna är av redaktionellt slag till följd av att bl.a. nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har trätt i kraft.

Vägledningen

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar och ny lag om företagsnamn har trätt i kraft.

Viss kommentartext till punkterna 10.40 och 10.42 som avsåg till- eller ombyggnad har tagits bort.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från och med den 15 februari 2019.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringarna är av redaktionellt slag till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar har trätt i kraft.

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar och ny lag om företagsnamn har trätt i kraft.

Viss kommentartext till punkterna 10.40 och 10.42 som avsåg till- eller ombyggnad har tagits bort.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från och med den 15 februari 2019.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringarna innebär att

  • ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Mindre justeringar och förtydliganden har även gjorts i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel. Dessa ändringar medför inte ändringar i sak.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 8 december 2017. De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Det allmänna rådet om ändring

Upphävande av vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet

BFN beslutade den 8 december 2017 att upphäva vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet. Upphävandet gäller från och med den 1 januari 2018.

Den upphävda normgivningen får fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2018 av årsbokslutsföretag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk.

Beslutet togs till följd av att BFN har antagit K-regelverket om årsbokslut.

Det allmänna rådet om upphävande

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring

Den 8 december 2017 beslutade BFN om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringarna i BFN:s allmänna råd och vägledning är en följd av ändringar i bokföringslagen och lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) vad gäller bl.a. bokföringsskyldighet för filialer och utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Ändringen gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring

Vägledningen

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2004:2) och uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2004:2) och uttalandet om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Ändringarna är en följd av tidigare ändringar i bokföringslagen.

Ändringarna gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring

Allmänna råd (BFNAR 2017:3) och vägledning om årsbokslut

Den 27 oktober 2017 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledning.

K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-regler, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 Årsredovisning och koncernredovisning. En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Det allmänna rådet om årsbokslut

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 juni 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 27.1 kompletteras med ett nytt andra stycke. I stycket anges att vid nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen får i stället för 27 kapitlet vissa punkter i 37 kapitlet tillämpas. För tillgångar som endast delvis används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen gäller detta endast till den del de används i den verksamheten.

Ändringen gäller från och med den 12 juni 2017.

Det allmänna rådet om ändring

Upphävande av allmänna råd (BFNAR 2007:1) och vägledning om frivillig delårsrapportering

Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.

Regelverket har riktat sig till företag som frivilligt upprättat en delårsrapport. Regelverket är inte uppdaterat och därför inaktuellt utifrån gällande bestämmelser i årsredovisningslagen.

Det allmänna rådet om upphävande

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning.

Huvuddelen av ändringarna är en följd av ändringar i årsredovisningslagen. Ändringar har även gjorts i framförallt kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar, kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill och kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill.

I kapitel 17 innebär ändringarna att det förtydligas hur tillkommande utgifter vid partiella utbyten redovisas.

I kapitel 18 innebär ändringarna att gränsdragningen mellan förvärvade immateriella tillgångar och eget utvecklingsarbete förtydligas. Även reglerna om nyttjandeperiod för vissa immateriella anläggningstillgångar har ändrats, vilket får effekt på nyttjandeperioden för goodwill.

I kapitel 19 innebär ändringarna att negativ goodwill ska redovisas som intäkt för förvärvsåret.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Den nya lydelsen av punkt 1.3 får tillämpas av ett mindre företag som har en annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening, första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:4) och uttalande om byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:4) och uttalandet om byte mellan K-regelverk.

Ändringarna innebär att hänvisningarna till de nu upphävda K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ersätts med en hänvisning till det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring

Uttalandet

Allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

Den 28 november 2016 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning.

Regelverket innehåller bestämmelser om årsredovisning för alla företagsformer utom enskilda näringsidkare. Det innebär att ett stort antal aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar som är mindre företag kan tillämpa regelverket.

I samband med att BFN antog regelverket om årsredovisning i mindre företag beslutade nämnden att upphäva de båda K2-regelverken om årsredovisning i mindre aktiebolag och årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Övriga företag ska tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 men får tillämpa dem redan för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2006:11) och vägledning om gränsvärden

BFN beslutade den 18 oktober 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:11) och vägledningen om gränsvärden.

Till följd av ändringar i årsredovisningslagen har punkt 12 ändrats och punkterna 12 a och 12 b lagts till. Punkterna behandlar vad som avses med begreppen medelantalet anställda samt koncernföretagens redovisade balansomslutning och nettoomsättning vid bedömningen av om en koncern är större eller mindre. I vägledningen har lagtexterna uppdaterats och kommentarerna anpassats.

För att det allmänna rådet ska stämma överensens med övrig normgivning har punkt 5 ändrats. Ändringen innebär att vid bedömningen av om ett företag är större eller mindre ska punktskatter inte längre dras av från företagets redovisade nettoomsättning.

De nya punkterna 12, 12 a och 12 b ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. Den nya punkten 5 ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i vägledningen Bokföring

BFN beslutade den 22 september 2016 om ändringar i vägledningen Bokföring.

I vägledningen har lagtext uppdaterats.

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFN beslutade den 22 september 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringen i punkten 2 avser företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Ändringen gäller från och med den 22 september 2016.

Det allmänna rådet om ändring

Upphävande av allmänna råd (BFNAR 2003:4) och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar

Den 9 juni 2016 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2003:4) och uttalandet om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Upphävandet gäller från och med den 9 juni 2016.

Bostadsrättsföreningar ska alltid upprätta årsredovisning när den löpande bokföringen avslutas. För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) tillämpas om inte bostadrättsföreningen väljer att i stället tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Dessa båda K-regelverk innehåller motsvarande bestämmelser som BFNAR 2003:4.

Det allmänna rådet om upphävande

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2015:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringen innebär att det förtydligas i punkt 3.5 att ordnade verifikationer är en förutsättning för att få senarelägga bokföringen. Efter ändringen har punkten följande lydelse: ”Bokföringen får senareläggas enligt punkterna 3.6–3.11 endast om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs”.

Ändringen gäller från och med den 11 juni 2015.

Det allmänna rådet om ändring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 17 november 2014 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2014:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. Ändringen får till följd att mindre moderföretag i större koncerner alltid ska tillämpa K3.

Ändringen gäller från och med den 17 november 2014.

Det allmänna rådet om ändring

Allmänna råd och vägledning om bokföring

Den 5 december 2013 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.

Det allmänna rådet innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17 som rör rättelse av bokföringspost ska tillämpas först för det räkenskapsår som inleds efter 31 december 2014 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade BFN att upphäva viss äldre normgivning som omfattas av det nya allmänna rådet.

Det allmänna rådet om bokföring

Det allmänna rådet om upphävande

Äldre information om Projektet Bokföring

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2006:1) och vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:3) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

Det allmänna rådet om ändring

Vägledningen

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2010:1) och vägledning för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:4) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

Det allmänna rådet om ändring

Vägledningen

Ändringar i vägledningen Gränsvärden

Den 5 december 2013 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Ändringen innebär att det förtydligas vilka inkomster som ingår i nettoomsättningen för b.la. stiftelser.

Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 6 december 2012 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2012:5) om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernreodvisning (K3).

Beslutet innebär att kapitel 11 och 12 samt vissa punkter i andra kapitel har ny lydelse. Den nya lydelsen av K3 gäller från och med den 6 december 2012.

Den 7 januari 2013 har två skrivfel rättats i vägledningen (”en ansvarsförbindelse” har tagits bort i kommentartexten till punkt 21.14 och en punkt har ersatts med ett kommatecken i punkt 21.17).

Den 8 januari 2013 har ett korrekturfel i vägledningen åtgärdats (andra stycket i punkt 21.14 har tagits bort).

Det allmänna rådet om ändring

Allmänna råd och uttalande om byte mellan K-regelverk

Den 6 december 2012 fattade BFN beslut om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. Det allmänna rådet gäller från den 6 december 2012. I det allmänna rådet regleras under vilka förutsättningar företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning får byta mellan K2 och K3.

Det allmänna rådet

Allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1), om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

Det allmänna rådet

Allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

Den 8 juni 2012 beslutade BFN om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. Det allmänna rådet anger att moderföretag som tillämpar internationella redovisningsregler i koncernredovisningen också ska tillämpa RFR 1 i koncernredovisningen och RFR 2 i årsredovisningen. Dotterföretag i sådana koncerner får tillämpa RFR 2. Andra företag än nu nämnda får inte tillämpa RFR 1 eller RFR 2.

Det allmänna rådet

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-12-22