Stiftelser

Bokföringsskyldighet

En stiftelse kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. En stiftelse som är bokföringsskyldig ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen* och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,
  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt
  • årsredovisning (eller i vissa fall årsbokslut)* ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföringslagen

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Årsredovisning*

Många stiftelser som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för att tillämpa
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

En stiftelse som är ett större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Associationsrätt

Regler om företagsformen stiftelse finns i stiftelselagen. I den lagen finns också regler om t.ex. revision.

Stiftelselagen

* Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning och därmed inte följa årsredovisningslagen. För dessa stiftelser gäller istället reglerna om årsbokslut i bokföringslagen, se 6 kap. bokföringslagen. Årsbokslutet ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3).

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27