Filialer i Sverige

Den här informationen avser inte finansiella företag.  Information för sådana företag finns på Finansinspektionens webbplats.

Bokföringsskyldighet

Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

För filialens bokföring gäller detsamma som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,
  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt
  • årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Språk

Räkenskapsinformation som filialen själv upprättar ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk.

Valuta

Redovisningsvalutan i filialen ska vara svenska kronor. I utländska företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan redovisningsvalutan i filialen vara euro.

Arkivering och förvaring utomlands

I BFN:s vägledning Bokföring finns regler om arkivering och förvaring utomlands.

Utgångspunkten är att både dokument och maskinläsbara medier ska förvaras i Sverige.

Under vissa förutsättningar får verifikationer i pappersform tillfälligt förvaras utomlands om dokumentet behövs för hantering, bearbetning eller bokföring i utlandet eller om dokumentet behövs för att kunna återkräva skatt eller av annat skäl behöver uppvisas i original.

Maskinläsbara medier och maskinutrustning och system får under vissa förutsättningar förvaras i ett land inom EU om det anmäls till Skatteverket. Detsamma gäller ett land utanför EU om det därutöver finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd. Villkoren för förvaring utomlands anges i 7 kap. 3 a § bokföringslagen.

Får förvaring utomlands inte ske enligt 7 kap 3 a § bokföringslagen kan Skatteverket om det finns särskilda skäl besluta om tillstånd för att förvara maskinläsbara medier och system utomlands. Sådant tillstånd får förenas med villkor och begränsas till viss tid.

Årsredovisning eller årsbokslut

En filial ska som huvudregel avsluta den löpande bokföringen på samma sätt som ett svenskt företag av motsvarande slag. Det innebär t.ex. att filialer till företag som är jämförbara med aktiebolag ska upprätta en årsredovisning. Filialer till företag inom EES som är jämförbara med ett aktiebolag får dock upprätta ett årsbokslut istället för en årsredovisning.

Årsredovisningen ska upprättas enligt ett K-regelverk. Många filialer som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer filialen att inte tillämpa K2 ÅR, eller är filialen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Beloppen i årsredovisningen ska anges i filialens redovisningsvaluta och får dessutom anges i annan valuta. Årsredovisningen ska vara upprättad på svenska.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor. Årsbokslutet ska vara upprättat på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk.

Mer information

För utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige gäller lagen om utländska filialer m.m. (filialagen).

Lagen om utländska filialer m.m.

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för utländska företags filialer i Sverige.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-27