Handelsbolag

Nedanstående gäller även för kommanditbolag.

Bokföringsskyldighet

Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen (gäller handelsbolag med juridisk person som delägare) och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Årsbokslut eller årsredovisning

För handelsbolag som bara har fysiska personer som delägare gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut samt BFN:s äldre normgivning*.

Handelsbolag men en eller flera juridiska personer som delägare ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 ska bolaget tillämpa ett K-regelverk. Många handelsbolag som är mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för att tillämpa   K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). För räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2017 kan mindre handelsbolag välja mellan att tillämpa K3 och BFN:s äldre normgivning*. K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015.

Alla handelsbolag som är större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).


K2 – Årsredovisning i mindre företag
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Information om K-regelverken

Associationsrätt m.m.

Regler om företagsformen handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Regler om revision finns i revisionslagen.

Lagen om handelsbolag och enkla bolag
Revisionslagen


* BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.