Noter

Större aktiebolag* ska lämna upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde i not. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Bestämmelsen om upplysningar om antalet aktier m.m. finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen.

Ett mindre aktiebolag* behöver inte lämna upplysning om antalet aktier i not. Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Antalet aktier behöver inte längre anges vid posten Aktiekapital i balansräkningen.

5 kap. 34 § årsredovisningslagen


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas.

Bestämmelsen om upplysningar om medelantalet anställda finns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

5 kap. 20 § årsredovisningslagen

Nej, det är bara om företaget har ställt säkerheter som en upplysning behöver lämnas. Detsamma gäller för eventualförpliktelser.

Bestämmelserna finns i 5 kap. 14 respektive 15 §§ årsredovisningslagen.

5 kap. 14 § årsredovisningslagen
5 kap. 15 § årsredovisningslagen

Nej, det finns inget krav på att företaget ska lämna upplysning om avtalad men inte utnyttjad checkräkningskredit. 

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen. Företaget kan därför lämna upplysningen om det vill underlätta en kreditanalys.

Ett dotterföretag som är ett större företag* ska lämna upplysningar om både det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta och den största koncern som företaget ingår i. De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations- eller personnummer och säte. Om ett moderföretag som företaget lämnar upplysning om är utländskt, ska en upplysning också lämnas om var det går att få tillgång till företagets koncernredovisning. Bestämmelserna om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 och 45 §§ årsredovisningslagen.

Ett dotterföretag som är ett mindre företag* ska lämna upplysningar om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som företaget ingår i. De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations- eller personnummer och säte. Om någon koncernredovisning inte upprättas behöver upplysningarna inte lämnas. Bestämmelsen om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 § årsredovisningslagen.

Exempel på vad som är den minsta koncernen
Företaget A ägs helt och hållet av företaget B som i sin tur ägs av företaget C.
C ägs i sin tur av företaget D.
C och D upprättar varsin koncernredovisning, medan B inte upprättar någon koncernredovisning. A ingår därmed i tre koncerner med B, C respektive D som moderföretag. Den minsta koncernen är den där B är moderföretag.
Eftersom B inte upprättar någon egen koncernredovisning, ska A i detta sammanhang lämna upplysningar om C.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

5 kap. 21 § årsredovisningslagen
5 kap. 45 § årsredovisningslagen


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.